Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nischen kunstzin getuigt, is ontworpen door Daniël Marot, geb. 1661 en gest. 1712.

Daniël Marot, een Fransch architect, die, na de herroeping van het Edict van Nantes in 1685 uit Frankrijk verdreven, zich in Holland vestigde, werd zooals bekend is „Architect van Zijne Koninklijke Majesteit van Groot Bretagne, Willem de Derde". Tot die functie geroepen voerde hij verschillende bouwwerken en binnenversieringen uit, zooals o.m. het slot Heeren-Loo, de versiering van de Trèves-zaal aan het Binnenhof te 's Gravenhage, van de trappenzaal in het Huis te Voorst en van de trappenzaal in het paleis het Loo te Apeldoorn. Ook volgde hij prins Willem III naar Engeland en bracht daar eveneens heel veel tot stand.

Bentinck, die in 1682 de eigenaar was geworden van de heerlijkheden Rhoon en Pendrecht, was een oud, beproefd en toegewijd vriend van prins Willem IH, den StadhouderKoning en daardoor ook van nabij bekend met Marot. Daar nu de bouwstijl van het huis te Pendrecht dien van de vroeg 18e eeuw vertoont, is het aannemelijk, dat hij gebruik gemaakt heeft van de diensten van den talentvollen Franschen architect van den Prins, om op de plaats, waar het huis te Pendrecht was afgebrand, een nieuw statig heerenhuis te doen bouwen, dat geriefelijker te bewonen was dan het oude kasteel.

Dit is echter slechts eene veronderstelling van mij, die louter op fantasie berust.

Het inwendige van dit huis, dat in den loop der tijden nog al veranderingen heeft ondergaan en daarbij is ingericht tot koffiehuis met uitspanning, heeft een groote voorhal, waarvan de achterwand betimmerd is met pilasters en drie boogopeningen, afgedekt door een kroonlijst welke boven de middelste opening in een fronton overgaat. Het geheel is in licht groene tint geverfd en vormt met de houten balkzoldering een goed geheel in achttiende-eeuwschen trant.

Links aan deze voorhal grenzen twee in elkander loopende groote vertrekken, die nog steeds gebruikt worden voor de vergaderingen van polderbesturen benevens voor bijeenkomsten en verkoopingen. Aan de wanden dezer zalen hangen naast eenige oude copieën van polder kaarten, een zestal wapenborden, waarop de wapens zijn weergegeven, die in glas en lood in de groote zaal van het kasteel in origineelen staat nog aanwezig zijn. De rechterzijde van de voorhal wordt ingenomen door de gelagkamer, de groote keuken en het woon-

Sluiten