Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het aan de achterzijde van het schip aansluitende koor gaat met zijn bedekking niet zoo hoog op als het groote kerkdak en heeft een half zeshoekigen grondvorm.

Het gansche gebouw, dat na de restauratie van het jaar 1905, waarbij de door brand vernielde torenspits hersteld werd, in vrij goeden staat verkeert, is in baksteen opgetrokken, welke speciaal aan den toren afgewisseld wordt door bergsteen. Vooral de toren heeft een fraaien toon, dien het bij uitstek nationaal materiaal in de verstreken eeuwen heeft gekregen. In de voorzijde zijn twee steentjes ingemetseld die de jaartallen 1766 en 1905 aangeven, welke op enkele belangrijke herstellingen en vergrootingen wijzen waardoor te veel afwijkingen in steenformaat en kleur met het oude werk ontstonden, wat het rustige aspect wel eenigszins verstoort.

De reeds geruirnen tijd geleden aan den noordelijken kerkgevel uitgevoerde vergrooting der consistoriekamer is echter met meer piëteit behandeld dan het ongeveer zeven jaar geleden aan dienzelfden gevel aangebouwde trappenhuis voor de gaanderijen, wat bepaald een misbaksel te noemen is

De indruk, dien men bij het binnentreden van het kerkruim krijgt, is die van een rustig en intiem geheel Het voornaamste wat zoowel door plaatsing, als door vorm en kleur int den toon van het geheel valt, zyn de nieuw aangebrachte gaanderijen.

In 1768 is het inwendige van de kerk geheel vernieuwd

/ A°iato2f aankleedins voornamelijk 18e eeuwsch werk is! (Atb. 37) 4

De eenvoudige mooi gesneden preekstoel is tegen den zuidelyken gevel aangebracht, terwijl recht daartegenover nog een fraai gebeeldhouwde eikenhouten heerenbank te zien is, die eertijds voor de heeren van Rhoon en Pendrecht was bestemd.

Het schip wordt aan de bovenzijde door een houten tongewelf afgesloten, dat tusschen groen geverfde ribben in roode kleur is gehouden, hetgeen met de witte muurvlakken en de kerkmeubileering goed harmonieert.

In 1807 is boven den hoofdingang der kerkniimte het nieuwe orgel aangebracht, dat aan den grooten torenmuur die m de kerk zichtbaar was, een goede aankleeding gegeven

Recht tegenover dezen hoofdingang bevindt zich aan het einde van het koor, het door een gesmeed ijzeren hekwerk

Sluiten