Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatste gedeelte van onzen tocht naar het gehucht „De Heij" — het uitgangspunt van het bezoek aan west-IJselmonde — af te leggen.

Per tram of autobus kan men van Rhoon gemakkelijk naar Rotterdam terugkeeren, doch wij geven er de voorkeur aan de route in haar geheel te maken.

Langs den met knotwilgen beplanten Dorpsdijk bereiken wij spoedig den hooger gelegen Slotschedijk en wel daar, waar het Valkensteinscheblok gelegen is, waarop het voormalige slot Valkenstein heeft gestaan. In noordelijke richting vervolgen wij den Slotschedijk langs de buurschap. „De Halve Maan" waar de dijk bij den daarop uitkomenden Hilleweg in Jacht- of Karvelschedijk overgaat.

Deze breede met hoog geboomte beplante dijk heeft in den laatsten tijd veel te lijden van het zeer drukke verkeer der groote autobussen van de R.T.M. alsmede van vele zware vrachtauto's. Het lichaam van zulk een dijk is niet tegen dat voortdurende getril der zware vervoermiddelen bestand, hetgeen den dijk hoe langer hoe méér aantast en slechter maakt, waardoor veel kostbaar onderhoud noodig is.

De Karvelschedijk komt aan de westzijde van het gehucht De Heij op den Heijschedijk uit, welke ons ten slotte naar het uitgangspunt, het gehucht De Heij,' terug voert. Zooals vanzelf spreekt kan men den tocht, die ± 50 K.M. lang is, in étappes afleggen, waartoe autobus of stoomtram de gelegenheid biedt.

Met groote opgewektheid heb ik ditmaal getracht, het interessante westelijk deel van het vruchtbare eiland IJselmonde, dat aansluit bij het gedeelte dat reeds aan den Linker-Maasoever tot Rotterdams grondgebied behoort, in woord en beeld, met herinneringen uit vroeger jaren en feiten uit het heden, te beschrijven en door mijne teekeningen toe te lichten. Ik geloof waarlijk, dat het nog juist bijtijds was, dit werk met vrucht te kunnen verrichten.

Met 1 Mei 1934 zal een groot gedeelte van west-IJselmonde tot het gebied van Rotterdam gaan behooren en wat dit .in de toekomst kan beteekenen, zal iedereen, die de uitbreiding onzer stad in de laatste jaren met belangstelling heeft gadegeslagen, licht bevroeden.

Onder de sterk gewijzigde omstandigheden, die den zoo benauwden toestand van de gemeentefinanciën hebben ver-

Sluiten