Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezer zilveren stroomen verhoogen; rivieren die tevens ook voor den bloei van het eiland en zijne bewoners van onschatbaar belang zyn.

Men krijgt hier keer op keer een landschap te bewonderen, dat onder alle omstandigheden imponeert en weldadig aandoet.

Van het polderland, dat het karakteristiekste en tevens economisch belangrijkste deel van ons land is, kan men hier met de achter groen verscholen dorpen inderdaad volop genieten. Er is geen stukje land te bekennen, dat aan den greep van den mensch ontkomen is. Alles, ja alles, is met zorgvuldigheid en ijver bewerkt, bebouwd en beplant, hetgeen ons hart van vreugde doet kloppen. Dit alles predikt in zy"n bonte verscheidenheid, de buitengewone waarde van het eiland IJselmonde.

Doch nu moet ook het Gemeentebestuur van Rotterdam in welke gemeente reeds in de Bouw- en Woonverordening een welstandsbepaling is opgenomen, er het zijne toe bijdragen om alles in het werk te stellen dit cultureele bezit niet te schaden door het verwoesten van landelijk schoon en het sloopen van oude merkwaardige gebouwen in het gebied, dat het heeft verworven.

Dat daarvoor eene behoorlijke compensatie in de plaats moet treden, hetgeen m.i. nog veel te veel — gezien de het laatst uitgevoerde plannen — nagelaten werd of op onvoldoende wijze plaats vond en wat een groot verzuim voor de naaste toekomst opleverde, is een gebiedende' eisch van dezen tijd. Door tijdige samenwerking tusschen de technische adviseurs, die deze plannen uitvoeren en den landschapsarchitect zal veel van het bestaande landschapsschoon bewaard of nieuw geschapen kunnen worden.

Door het in gebruik nemen van het Vliegterrein moesten vele hoog opgaande iepeboomen aan den Schulpweg gerooid worden, en die overbleven zijn in 1933 zoodanig verminkt en van hun kruin beroofd, dat het meer dan hinderlijk is.

De Reedijk, ten zuiden van het Vliegveld gelegen, eenmaal een pracht van een dijk en beplant met schitterend hout, is geheel kaal geworden door het rooien der monumentale boomen. Noodig allicht voor het Vliegveld,! doch wat werd voor dit verlies terug gegeven?

De wegen om de groote Waalhaven zijn aan één zijde tusschen den rijweg en het rijwielpad op vry eentonige*wijze met boompjes beplant, doch wat een open, saaie, onaantrek-

Sluiten