Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelijke wegen zijn dat geworden, wegen die ons schoonheidsgevoel stellig niet bevredigen.

De mooie boomen aan den Heijschedijk nabij Pernis, zijn door opspuiting van den Deijffelbroekschepolder met hun stam half in den grond komen te staan, waardoor de symptomen van een naderend einde reeds zichtbaar zyn.

Mooie watermolens, die naast de hofsteden het sieraad van het landschap uitmaakten, zijn afgebroken en vervangen door afschuwelijke betonnen blokgebouwen, die voor de bemaling voorzien zijn van electro-, benzine- of Dieselmotoren.

Zoo ook verdwenen helaas verscheidene der typische bij de dorpen behoorende korenmolens of ze werden van hun wieken ontdaan, voor moderner bemaling of ook wel voor rijwiemerstelinrichting of bergplaats ingericht.

De aanleg van de nieuwe havenspoorbaan naar de petroleumterreinen aan de Vondelingenplaat, heeft mooie oude boerderijen meedoogenloos vernietigd, terwijl dit met wat meer eerbied voor het oude en merkwaardige, waarvan reeds zooveel verdween, door een kleine omlegging van de ontworpen baan te voorkomen ware geweest. De rijweg benoorden deze hoog boven het polderland liggende baan, die midden door den Welhoeksche- en Oudelandschepolder loopt, is nog met geheel gereed, doch weldra zal ook met den aanleg van dezen weg krachtiger worden voortgegaan. Ihtyds zorge men dan ook voor eene behoorlijk afwisselende wegbeplanting, anders wordt hij, liggende naast de spoorbaan, vrijwel ongenietbaar. Rondom de Petroleumhavens, dat groote ingenieurswerk, hetwelk een belangrijk bedrag vorderde, had men zonder schade of hinder aan het goede gebruik van havens en aangrenzende industrie-terreinen, intijds een naar omstandigheden passende boombeplanting langs dijken en wegen moeten aanbrengen, waardoor het geheel minder vlak en troosteloos, doch aantrekkelijker zou geworden zijn. Goede oude voorbeelden van dykbeplanting zyn in de nabijheid te over en hoezeer deze het geheel in aanzien verhoogen, kan iedereen beseffen, die daar in den omtrek verkeerde.

De vele vaste eigendommen, welke Rotterdam in westUselmonde reeds bezit en waaronder tal van belangrijke oude typen van bouwwerken zijn, worden wel onderhouden, doch veelal niet met die kennis van zaken, welke noodig is om ze behoorlijk in stijl of karakter te doen voortbestaan.

De merkwaardige, mooie oude dijkboerdery „De Bonte Koe", een voorbeeld van een oude Zuid-Hollandsche hofstee.

Sluiten