Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN PELGRIM OP AARDE

Dus breekt de hand, die met het hoofd wil breken.

Ook met den Geest en breekt zich telkenmaal.

Maar als ge u op deez' achterdocht wilt wreken

Toon, dat de Geest u wijsheid gaf en licht,

En als gij stem geworden zijt en plicht

Getuig ervan en toon het door een teeken,

Opdat wij zien en weten zonneklaar

En u ontvangen als de beeltenaar

Waarin God zelf Zijn wezen heeft gedreven.

NORBERT.

Welk een getuig'nis zal ik anders geven

Dan wat ik ben en wie ik eenmaal was?

Hoe anders zal het glas de zon bewijzen

Dan door vol zon en niets te zijn dan glas?

Hoe zal de Geest zijn aardsche speeltuig prijzen

Dan door een spel, dat zuiver is en goed,

Of moet ik Hem gelasten te verschijnen

Als witte duif, als bliksemschicht of gloed?

Wat zal ik doen, als het de Geest niet doet

Dan dwaas te zijn met dwaze' en klein met kleinen;

Dan spreken wat ik sprak en loopen als ik liep,

Om, arm van geest en los en leeg van handen.

Der armen aalmoes tusschen mijne tanden,

Den armen God te vinden die mij riep? —

Om niets te zijn en niemand hier beneden

Dan drager van één Boodschap en één Vrede...

De Zweetdoek van het gansch-bebloed gelaat

Der aarde...?

AANKLAGER. Dat klinkt op zijn minst niet kwaad!

EEN ANDER. Zelfs iets Paulijnsch ... versta ik Paulus wel!

Sluiten