Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blik en meegaand van karakter. Spoedig zag hij in, dat Norbertus den waren apostelgeest bezat en stond hem toe, overal het woord van God te prediken.

Op de terugreis naar Noord-Frankrijk ontmoette hij Burchardus, bisschop van Kamer\jk, dien hij vóór zijn bekeering van nabij aan het keizerlijk hof had gekend. Het wederzien was een ware verrassing. Zoo'n omkeer had Burchard nooit van Norbertus verwacht. Bij het onderhoud leerde Norbertus ook Hugo kennen, die werkzaam was in de bisschoppelijke kapel (of kanselarij) van Kamerijk. Hugo voelde zich zóózeer tot Norbertus aangetrokken, dat ook hij de apostolische leefwijze aanvaardde en later de opvolger van Norbertus werd.

Na den dood van Gelasius II voelde Norbertus zich uit eerbied voor het pauselijk gezag verplicht, bij den nieuwgekozen paus, Calixtus n, bevestiging van zijn predikambt te vragen. Calixtus was een zeer energiek persoon en vast besloten de opvattingen van Gregorius VEL onverkort door te zetten. Op een synode te Reims (1119) openbaarde hij zich als een onverschrokken strijder voor de rechten der Kerk. Tot de bisschoppen die aan de synode deelnamen, behoorde ook de bisschop van Laon, Bartholomaeus de Joux. Deze had Norbertus leeren kennen en leidde hem in bij den Paus, opdat deze hem zou aanhooren. Calixtus droeg den bisschop van Laon op, Norbertus te bewegen van het rondtrekken zonder vaste woonplaats af te zien.

De bisschop van Laon kweet zich met liefde en beleid van de moeihjke opdracht Want naast allen eerbied voor het opperhoofd der Kerk bezat Norbertus toch ook een persoonlijke opvatting van de H. Schrift. In het Evangelie meende hij te lezen, dat een waar apostel in volstrekte armoede over de wereld moet pelgrimeeren en het Woord Gods verkondigen overal

Een vaste woonplaats, een klooster, kon Norbertus zich niet voorstellen zonder bezit van eigendommen. En dat was tegen de armoede, zooals hy ze begreep en voorstond! Daarbij: hoe kon men zich waarlijk pelgrim noemen, als men op aarde een vast verblijf had?

Verstrikt in zijn gedachten, voelde Norbertus maar al te goed, dat hij aan een tweesprong stond. Hij ging lessen over de H. Schrift hooren op de hoogeschool van Laon. Waarlijk vrome menschen hielden de universitaire studie echter voor heidensch. Want volgens hen verkreeg men alle geestelijke kennis, natuurlijke zoo goed als bovennatuurlijke, uitsluitend door verlichting van Boven. Zoo meenden ze het in den aanvang van het Sint Jans

Sluiten