Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Practische kennis is uiteraard steeds gericht op het juiste handelen. En omdat handelen altijd in concreto geschiedt, zal kennis 't meest practisch zijn, wanneer zij zeer bepaald aangeeft, hoe in bijzondere omstandigheden van tijd en plaats deze handeling door deze persoon moet worden volbracht. M.a.w. aan algemeene princiepen, hoe vaststaand en zeker ook, heeft men in de practijk wel een verre houvast, maar nooit een directen steun, ledereen is overtuigd, dat het goede moet worden gedaan en het kwade moet worden gelaten ; maar op het moment, waarop ik moet beslissen, of een bepaalde handeling door mij mag worden gesteld of moet worden nagelaten, heb ik aan dat princiep niet genoeg. Hier moet de verstandelijke deugd van bezonnenheid aanvullen wat louter algemeene kennis van de ethische princiepen niet kan geven.

U zult u afvragen, wat deze beschouwingen te maken hebben met het onderwerp van de lezing, die u hedenavond is aangekondigd : Nationalisme en Katholicisme. Het geldt hier een vraagstuk van politiek als practische wetenschap, van bijzondere ethiek dus, waarvan de oplossing geschikt zal moeten zijn om in concreto leiding te geven aan het handelen van den Katholiek in en ten opzichte van de georganiseerde volksgemeenschap, waar hij van nature toe behoort en waaronder hij leeft.

Uw Senaat heeft 't gewaagd, de bespreking van dit vraagstuk toe te vertrouwen aan een philosoof, op gevaar af, dat naar den aard van het wijsgeerig denken enkel

Sluiten