Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Katholicisme is overgenomen. Een goed Katholiek behoort een goed vaderlander te zijn, zooals hij de verplichtingen tegenover zijn ouders door eerbied, onderdanigheid en gehoorzaamheid behoort te vergelden.

Wat echter te zeggen van dien verhoogden vorm van vaderlandsliefde, dien wij nationalisme hebben genoemd? Ik meen, dat dit een vervolmaking van het natuurlijkgoede betreft, die door de Kerk niet wordt voorgeschreven, maar binnen de juiste grenzen wordt toegelaten en zelfs aan velen wordt aanbevolen.

Dat het goede verplicht kan zijn en het meerdere goede toegelaten of hoogstens aanbevolen, is een verschijnsel, dat in de zedelijke orde niet ongewoon is. Denk maar aan den plicht van zelfbedwang in het sexueele en den raad van algeheele onthouding. Een ander voorbeeld kan hetgeen ik bedoel nog beter verduidelijken. De Kerk eischt een zoodanige verzorging van het lichaam als voor het behoud van leven en gezondheid en voor de behoorlijke vervulling van godsdienstige en zedelijke plichten noodzakelijk is. Wil men die verzorging door sport en hygiëne verder opvoeren, dan wordt men daarin vrij gelaten, mits de bereiking van hoogere doeleinden daardoor niet wordt belemmerd.

Vaderlandsliefde wordt tot op zekere hoogte door onzen plicht als Katholiek van ons vereischt. Het staat ons vrij, boven die maat uit te gaan en het ware welzijn van onze volksgemeenschap in hoogeren graad te behartigen.

Zooals er echter omstandigheden kunnen zijn, die den mensch een meer dan gewone zorg voor zijn leven en gezondheid opleggen, zoo kan ook de liefde tot het

Sluiten