Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons land hoog op te stuwen in de vaart der volkeren ?

Ik weet 't: het verleden heeft ons tot dit alles niet aangemoedigd. We zijn in de eerste eeuwen van ons onafhankelijk volksbestaan als minderwaardigen behandeld en we hebben de komst van vreemden moeten afwachten om de meest elementaire rechten in de volksgemeenschap te herkrijgen. Onze ouders hebben ons de herinnering overgeleverd aan de schuilkerken en de O. L. Heeren-op-zolder, aan de ontkenning van iedere vrijheid van eeredienst, aan de uitsluiting uit alle ambten, aan de meedoogenlooze uitzuigerij van de Generaliteitslanden, aan den moeilijken strijd om de feitelijke gelijkstelling, toen de gelijkberechtiging althans op papier was verkregen. We hebben daarvan een bitteren nasmaak bewaard. Velen onzer zijn daarenboven nog niet ontkomen aan de historische waanvoorstelling, door de officieele geschiedschrijving ons eeuwenlang voorgehouden, als zou de strijd onzer voorvaderen tegen het Spaansche bewind een godsdienstoorlog geweest zijn, en blijven lijdelijk de gedachte herkauwen aan het „Protestantsch karakter onzer natie", zooals 't vanzelfsprekend lijkt, dat de Middeleeuwsche kerken, de oudste monumenten van ons Katholiek verleden, haast overal aan de Protestanten zijn afgestaan. We zijn zoo aan achteruitzetting gewoon geraakt, dat we vergeten onze plaats weer in te nemen. Al dragen we oranjestrikjes op Koninginnedag en doen we daar wat crêpe over heen, als de Prins is gestorven, velen van ons voelen zich in de Nederlandsche volksgemeenschap nog niet geheel thuis, zoo min de intellectueel die weigert aan zaken van algemeen cultureel belang mede te werken, als de

Sluiten