Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dreigt voor goed ten offer te vallen aan een geest van heidendom en ongeloof, die alleen door een vitale expansie van de Christelijke beginselen over geheel het volksleven kan worden tegengegaan. Met een meewarig zuchten over de verwildering van onze cultuur is ons geweten niet ontlast. Geestelijk imperialisme zou ons in de gemengde gemeenschap van ons volk kwalijk passen, maar we hebben den duren plicht om wat we in volle overtuiging als waarheid erkennen ten bate van het geheel over de gemeenschap te doen uitstralen. Op den glans van het „licht op den berg" hebben onze volksgenooten 't eerste recht.

Er rust op ons Katholieken tegenover de verscheurde eenheid der natie een zware verantwoordelijkheid. Godsdienstige verdeeldheid en politiek gekrakeel, standenverschil en klassenstrijd dreigen bij voortduring ons volk in een menigte stukken uiteen te doen vallen. Het individualisme heeft voor deze verdeeldheid geen medicijn. Maar nu politieke avonturiers zich van de nationale gedachte gaan meester maken en zich het monopolie toeëigenen van een nationalisme, dat in hun handen aan alle waarborgen van ethiek en recht is onttrokken, dienen we ons van onzen plicht bewust te worden om niet enkel onze plaats op te eischen in de gemeenschap van het Nederlandsche volk, maar ons ook die plaats waardig te maken.

Het verwijt van sectarisme, waarvan we zoo lang zijn beschuldigd, heeft alleen dan geen zin, wanneer onze afscheiding positief van inhoud is en enkel dient om onszelf beter te maken, in volmaakter trouw aan onze beginselen, die we straks gaan uitdragen naar onze

Sluiten