Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volksgenooten om er de gemeenschap mee te verrijken.

De liefde tot het volk, waar onze natuur ons toe doet behooren, eischt van ons, dat wij het waarlijk goede van de gemeenschap en van elk harer deelen willen. Maar het zou al van heel weinig vertrouwen in onze beginselen getuigen, wanneer we de eigen cultuurwaarden, die we onder ons zoo hoog weten te schatten, voor ons zelf behielden.

De plicht van vaderlandsliefde, de raad van nationalisme houdt voor ons in, dat we het onze bijdragen tot alles, wat waarlijk ons volk goed kan doen,

wat zijn besef van afhankelijkheid van den Almachtige, zijn vaste steunen op de verlossing en de verdiensten van Christus kan versterken,

wat de practijk zijner zedelijkheid steviger kan doen wortelen in de juiste ethische princiepen,

wat zijn waardeering van de goederen des geestes, van wetenschap en kunst, kan verhoogen,

wat de rechtvaardigheid in de maatschappelijke verhoudingen onder de volksgenooten kan bevorderen,

wat door een inzichtig beheer van de welvaartsbronnen den stoffelijken voorspoed kan vermeerderen,

wat door een verder doorgevoerd meesterschap van den geest over de stof de techniek aan verfijning en nut voor het leven kan doen winnen,

wat den buitenlandschen invloed, met name dien uit het Oosten, die zooveel eigens in ons volk dreigt te verstikken, onschadelijk kan maken,

in één woord : wat de eigen cultuur van ons volk kan doen stijgen, en wat het sterk kan maken in de goederen, die natuur en historie het hebben geschonken.

Sluiten