Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is daarvoor niet genoeg, dat 30 zetels in 's lands Tweede Kamer door Katholieken worden bezet, of dat de leiding van een of meer departementen in een parlementaire periode aan geloofsgenooten wordt toevertrouwd. Iedere politieke machtsuitoefening zal ijdel blijven, zoolang de voorwaarden ontbreken om daarvan op de juiste wijze gebruik te maken. De voorbereiding voor de vervulling van die voorwaarden ligt in ons onderwijs, waarvan we de vrijheid en gelijkstelling aan de politieke emancipatie te danken hebben. Maar zoolang de ideeën de wereld regeeren, zullen de vruchten van dat onderwijs moeten liggen in de werkdadige deelname van de Katholieken aan allen arbeid, waardoor de Nederlandsche cultuur wordt geleid, ontwikkeld en geschapen.

In de politiek en het sociale leven houden we ons onder leiding onzer Bisschoppen om hoogere motieven in eigen organisaties apart, we hebben van bewaarschool tot universiteit de lijn van ons eigen onderwijs doorgetrokken, maar daarom te meer mogen we niet toestaan, dat cultuurwerk den naam van Nederlandsch dragen kan, zonder dat wij daarin worden gekend. Wat meer is, we zijn niet verantwoord, wanneer we de Nederlandsche cultuur door vrijdenkerij en ongeloof laten overwoekeren, terwijl we in de kracht van ons geloof in staat zijn, dat te voorkomen.

De verdeelingen, die de historie in ons volk heeft geschapen, kunnen we volkomen erkennen, maar dat ontslaat ons niet van den plicht om de eenheid van ons volk te bestreven en te versterken in datgene wat aan geheel ons volk op grond van het nationaal-eigene gemeen is.

Sluiten