Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is niet uitsluitend als formeele verplichting dat ik U, Hooggeleerde Faculteit der Rechtswetenschappen, dank breng bij het voleindigen mijner studie. Het is een voorrecht geweest, onder Uw leiding een wetenschappelijk gebied te betreden.

Dat onze levens elkaar na twintig jaren opnieuw kruisen, Hooggeleerde Scheltema, waarbij gij als mijn leermeester in het recht kondt optreden en dat gij U bereid verklaard hebt mijn promotor te zijn, heb ik op hoogen prijs gesteld.

Groote erkentelijkheid ben ik verschuldigd aan Prof. Dr. J. Kuyper, Hoogleeraar te Groningen, voor zijn raadgevingen ten aanzien van het ootanische en het landbouwkundige deel van dit geschrift.

Ook moet ik met dankbaarheid memoreeren de medewerking in gesprek en geschrift ontvangen van den staf van het Instituut voor Plantenveredeling en van den Octrooiraad benevens van vele andere binnen- en buitenlandsche instellingen, die materiaal te mijner beschikking gesteld hebben.

Sluiten