Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grooter is de variabiliteit van de nakomelingschap en des te meer kans bestaat er, dat zich hieronder een enkel individu bevindt, dat in bepaalde gewenschte eigenschappen uitmunt boven de ouders. Uit de massa nakomelingen moeten dan die planten uitgezocht worden, welke de begeerde economisch nuttige eigenschappen bezitten. Elk dezer individuen wordt daarna zoo mogelijk door zelfbestuiving voortgekweekt en de vooral in het begin optredende afwijkende planten voortdurend weggedaan, tot men na een aantal jaren een nieuw ras heeft verkregen, dat zaadvast is voor de gewenschte eigenschap. Zoolang de gewenschte eigenschap uiterlijk zichtbaar is, bijv. de breedte van het blad de lengte van den stengel, enz. is het selecteeren vrij eenvoudig^ wanneer het evenwel eigenschappen betreft als bestendigheid' tegen droogte of koude, resistentie tegen ziekten, wordt dit een moeilijk en ingewikkeld werk, dat niet alleen vele jaren kweeken, maar daarnaast veel extra arbeid kost.

Veel eenvoudiger wordt dit, wanneer de plant ook langs vegetatieven weg vermeerderd kan worden. Men behoeft dan slechts uit het door kruising verkregen materiaal die individuen uit te zoeken, die de gewenschte eigenschappen bezitten en kan deze dan onbeperkt vermeerderen.

Wij zien dus dat men beginnen kan zooals ook inderdaad geschied is, door selectiewerk uit het bestaande platenmateriaal het beste uit te zoeken. Maar zoodra men een plant wenscht met een eigenschap, die in het bestaande materiaal nog niet aanwezig is of begeert dat een eigenschap in verhoogde mate zal voorkomen, moet men zelf dat geheel nieuwe ras met die eigenschap maken, s ït geschied, dan is de instandhouding van vegetatief zich voortplantende gewassen niet moeilijk; de plant blijft steeds zooals zij is. Voor zelfbestuivers bestaan eveneens na verkregen zaadvastheid geen moeilijkheden; ook hier treedt geen terugval op in eigenschappen. Bij kruisbestuivers daarentegen moet het tot stand gekomen nieuwe ras beschermd worden tegen vermenging met andere, daar anders de gewenschte eigenschap dadelijk weer te loor zou gaan. Dit beïnvloedt de positie van den kweeker in belangrijke mate.

Een enkele maal ontstaan ook nieuwe plantenvormen met

Sluiten