Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan winnen. Wanneer de boer van dit kwaliteitszaad een hoogeren oogst verwacht, zal hij ook bereid zijn daarvoor een bedrag per eenheid te betalen, hooger dan dat, hetgeen hij voor den eigen oogst kan krijgen. Het zijn deze speciale bedrijven geweest, die zich zeer verdienstelijk gemaakt hebben voor de verhooging der landbouwproduktie; het is evenwel steeds een rem geweest voor deze ontwikkeling, dat het resultaat van den kweekers arbeid juist voor landbouwgewassen zoo moeilijk aantoonbaar is.

De kweeker van fancy-gewassen, dus van bloemen, heesters, bloembollen, enz. is vrijwel dadelijk na het tot stand komen van eenen nieuwen vorm in staat te zien of zijn produkt een zekere marktwaarde vertegenwoordigt of niet. Wanneer zijn nieuwe roos zich niet door kleur, wijze van bloeien of verdere eigenschappen gunstig van reeds bestaande vormen onderscheidt, is er niet veel kans, dat zij voor den kooper aantrekkelijker zal zijn dan de reeds bekende. De waarde wordt hier bepaald door uiterlijk gemakkelijk waarneembare eigenschappen, voor iedereen controleerbaar. De kweeker zal dan ook aan het bestaan van zijn nieuwe produkt als regel geen bekendheid geven, maar het in stilte en in het snelste tempo voortplanten, om op een hem gunstig schijnend tijdstip allerwege zijn nieuwe produkt aan te bieden, waarbij hij dan zelf aan alle aanvragen kan voldoen. Snel zakt daarna de aanvankelijk misschien hooge prijs, wanneer de nieuwe variëteit in veler handen is, waaronder ook van concurrenten; binnen weinig jaren is zij overal in de wereld verkrijgbaar, wellicht al weer bezig verdrongen te worden door nieuwere en mooiere produkten. De kooper is hier öf de gebruiker zelf, die de nieuwe variëteit in zijn tuin plaatst ter wille van zijn persoonlijken smaak öf een wederverkooper, die van oordeel is dat hij in staat zal zijn nog verdere koopers te vinden. Het fancy-gewas is doel in zichzelf.

Geheel anders is dit met cultuurgewassen. Pootaardappelen of zaaitarwe worden niet in de eerste plaats om uiterlijke eigenschappen, maar meer om innerlijke kwaliteiten als produktievermogen, resistentie tegen ziekte, uithoudingsvermogen tegen droogte, vocht of vorst, enz. verbouwd. Deze produkten zijn slechts middel en de eigenschappen, waarvan hun waardeering afhangt, zijn meestal niet uiterlijk waarneembaar; zij kunnen

Sluiten