Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onmiddellijk teruggekeerd worden tot de voortplanting van elke plant apart.

Is eindelijk dit stadium bereikt, dan wordt opnieuw drastisch geselecteerd en komen misschien een 5-tal vormen in aanmerking om in kleine vakkenproeven vergeleken te worden met standaardrassen. Vallen deze proeven gunstig uit, dan volgt beproeving op grootere schaal en eindelijk na 12—20 jaar komt het zaad ter markt.

Terwijl aanvankelijk het veredelen van planten uitsluitend door particulieren uitgeoefend werd, zijn in lateren tijd andere vormen van het kweekersbedrijf verschenen. Deze andere vormen zijn öf staatsinstellingen en instituten, die door staatssubsidie gesteund worden, öf instellingen, door belanghebbenden bij den landbouw gesticht, die zich daartoe in organisaties vereenigd hebben.

De onderscheiding der planten naar hare wijze van voortplanting, die wij boven maakten, bleek van gewicht voor den duur en den omvang van den arbeid, welke voor de veredeling noodig is. Daarnaast mag men op praktische gronden nog een onderscheiding maken in die gewassen, welke een rol spelen in den landbouw, die in den tuin- en ooftbouw en de fancygewassen als bloemen, heesters, bloembollen, etc. De landbouwgewassen zijn zelden rechtstreeks voor den consument bestemd; zij leveren grondstoffen waaruit weer andere produkten min of meer machinaal bereid worden (granen — meel; suikerriet en suikerbieten — suiker; vlas en katoen — textielstoffen). De tuinbouwprodukten zijn direct voor den consument bestemd; hier is geen tusschenstadium, evenmin als bij de fancy-gewassen. Deze beide laatste categorieën ofschoon natuurlijk in absoluten zin zeer belangrijk, wanneer men bijv. aan den belangrijken export van Nederland denkt van groenten en bloembollen, staan vergeleken met de landbouwgewassen relatief in belangrijkheid aanzienlijk bij deze achter.

Deze beide onderscheidingen hebben invloed op den vorm, waaronder de veredelingsarbeid plaats vindt. Men mag zeggen, dat eenerzijds naarmate het economisch belang der samenleving

Sluiten