Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft verdiend, dan komt men reeds in één jaar tot reusachtige bedragen, wat natuurlijk over een aantal jaren veel meer bedraagt. De kweeker heeft hiervan blijkbaar niet veel gehad, want hij is in 1930 doodarm gestorven. *)

Het voorbeeld uit onze koloniën is dat van J. M. Versteegh, die bij zijn kruisingswerk met suikerrietsoorten de nieuwe rietkloon EK 28 tot stand bracht, waarvoor hem in 1919 door het Suikersyndicaat de gouden medaille van verdienste toegekend werd, door dat lichaam uitgereikt aan wie zich zeer'verdienstelijk voor de suikercultuur gemaakt hebben. Deze kloon werd tusschen 1914 en 1930 totaal geplant op een oppervlakte van 583.986 ha. Tot en met 1923 werd de meerproductie aan suiker door EK28 verkregen voor Java reeds berekend op 8.375.000 pikols (k 61 KG), ter waarde van 83 millioen gulden. In 1930 is Versteegh in armelijke omstandigheden te Malang gestorven.

Hiernaast bestaan in alle landen verdienstelijke mannen, wier namen vergeten zijn. Mag in bepaalde gevallen de kweeker wel zijn belooning gehad hebben, dan is die toch meestal karig te noemen in vergelijking met den aan de samenleving bewezen dienst. William Saunders, die de Marquis-tarwe uit vele kruisingen uitselecteerde, welk ras vorstbestendig was en een vlugge rijper, Zoodat zij in 19/0 90 % van de Canadeesche tarwe leverde, ontving van de Canadeesche regeering een jaargeld van £ 1000. 2).

Vaker dan een beschrijving van de verdiensten van personen vindt men in de literatuur schattingen van de voordeelen, welke de maatschappij geniet van door veredeling ontstane rassen. Scribaux 3) schat de oogstvermeerdering in Frankrijk in de laatste 50 jaren op ongeveer 30 %, wat elk jaar meerdere milliarden francs beteekent. De Petküser rogge zou voor Duitschland een voordeel van 150 millioen mark per jaar geven zonder vermeerdering van arbeid of vergrooting van areaal.

) De laatste jaren van zijn leven genoot hij een kleine lijfrente, hem geschonken door landbouwersorganisaties.

2) Zie Paul de Kruif, Hunger Fighters.

3) M. Scribaux, Bulletin de 1'Association Intern, des Sélectionneurs de Plantes, Vol. IV, p. 197.

Sluiten