Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men kan bovendien niet iederen kooper van eenige kilo's zaaizaad een contract met strenge boetebepalingen laten teekenen, terwijl het nog de vraag zou zijn, of voor den civielen rechter boeten van grooten omvang te handhaven zouden zijn bij nietbewijsbare schuld of nalatigheid van den kooper. Een enkele maal is een dergelijk contract bij ons weten in praktijk gebracht; wij komen hierop terug bij de behandeling van het vraagstuk in de koloniën.

Verbeterd zou deze methode worden, wanneer de kweekers in staat waren hechte organisaties te vormen, die onder haar leden een strenge discipline konden handhaven en mala-fide kweekers en beunhazen zouden kunnen uitsluiten van den regulieren handel. Dergelijke organisaties bestaan evenwel niet en het is de vraag of de aard van het bedrijf ooit een hechte organisatie toelaat. Het in 1921 in Frankrijk gestichte „Office National de la Propriété horticole" is een vereeniging, waarvan de leden zich verbinden gedeponeerde merken en namen te eerbiedigen; sanctie is de eventueele uitsluiting uit de vereeniging. In 1929 heeft de „Gesellschaft zur Förderung der Deutschen Pflanzenzucht" samen met den „Deutschen Landwirtschaftsrat" een licentie-systeem ingevoerd voor nieuwe rassen; de nabouwers moeten 6 mark betalen per ha, wanneer de nabouwer zaad verkoopen wil onder naam of merk van den kweeker; bovendien moet de nabouw door een erkenden keuringsdienst goedgekeurd zijn en aan de markt worden gebracht onder toevoeging van de woorden „anerkannte.... Absaat von....."

De voor eenige jaren met steun der Fransche regeering opgerichte „Association Internationale des Sélectionneurs de plantes de grande culture", thans als „Fédération Internationale des Sélectionneurs" bestaande uit een aantal zelfstandige nationale vereenigingen, waaronder een zeer belangrijke in ons land (de „Kweekersbond"), is een eerste poging, om een internationalen band te leggen tusschen de belanghebbenden. Het 5e Congres voor de Erfelijkheidsleer, te Berlijn in 1927 gehouden, stelde een internationale commissie samen, die tot taak had de mogelijkheid eener internationale wettelijke regeling te bestudeeren en daarvoor een ontwerp samen te stellen. Deze

Sluiten