Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

commissie bestaat uit leden der nationale secties van bovengenoemde „Association"; voorzitter is Prof. E. Baur te Berlijn.

Van groote beteekenis zijn deze eigen pogingen tot bescherming van de belangen van den kweeker niet; in sommige gevallen evenwel wordt de kweeker te hulp gekomen door de omstandigheid, dat zijn belang samenvloeit met andere belangen, die wel beschermd worden. De geheele landbouw heeft er een groot belang bij, dat alle zaai- en pootgoed, dat in de toekomst een oogst moet opleveren, aan hooge eischen voldoet. Het moet soortli, *1,n:t de landfc>ouwer wenscht waarborgen, dat het uTden handel gebrachte ook werkelijk van het ras is, dat hij wenscht en waarvan hij bepaalde eigenschappen heeft leeren kennen. Verder moet het gezond zijn en zuiver. De gevolgen van eventueele Zaadvervalsching, van vermenging van rassen en kwaliteiten (al of niet opzettelijk), van het ter markt brengen van rassen on er ver eei e namen en het daaraan toeschrijven van onjuiste eigenschappen treffen evenwel niet alleen den landbouwer, maar ook den kweeker, die door vervalschingen en vermengingen vaak aan een moeizaam opgebouwde reputatie nadeel toegebracht samen er ^ belangen van kweeker en consument volkomen

In sommige landen is uit de organisaties, welke de landbouw voor de controle hierop geschapen heeft een ofïicieele instelling gegroeid; m andere heeft de staat direct deze controle op de rasechtheid en kwaliteit ten bate van den landbouw ter hand genomen; in nog andere werken de organisaties van den landouw sam(~n meL officieele instellingen, waardoor deze werkzaam -

!Ïrn,°!,CI Ca,Chet krijgt' Deze controIe hee* dus weliswaar niet de bedoeling den kweeker te beschermen, maar toch heeft Zij in veel gevallen dat effect.

In ons land werken de landbouworganisaties op dit punt samen

ZtrirtVT' n V°0r S°mmige doeIeinden eigen instituten g ticht heeft, welke onafhankelijk van de landbouworganisaties

b staan Zoo is het door den staat met behulp van het Rijks-

proefstation voor Zaadcontrole uitgeoefende toezicht een belang-

JkC ^u010 Vn den handel brengen van vervalschingen, van met-rasecht zaad, van ondeugdelijke kwaliteiten, welk toezicht

Sluiten