Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zien. Prof. DrUcker zet in Themis, 1925, p. 60 de vele en ernstige bezwaren hiertegen uiteen. Wij komen op dit ontwerp hier onder (zie Hoofdstuk IV) nog terug.

Is de in verschillende landen bestaande beweging om aan de kweekers wettelijke bescherming voor hun produkten te verleenen gevolg van dit groeiend besef van een recht op den intellectueelen eigendom? Of werken hier andere oorzaken? Wij zullen bij de bespreking van de wet, die in Duitschland ten behoeve der kweekers ontworpen is, de economische nood in het licht stellen, die naar onze meening een sterke drijfveer is voor deze groep, die gelijk alle andere, alle middelen en dus ook de staatshulp aangrijpt, om aan den dreigenden ondergang te ontkomen. In de Vereenigde Staten is men maar al te licht geneigd tot wettelijke proefnemingen; wij bespreken de daar in 1930 tot stand gekomen wet hierachter. In andere landen wordt bij maatregelen, die den kweeker ten goede komen dikwijls minstens evenveel uitgegaan van de belangen van andere groepen of van de geheele samenleving, die toevallig met die van de kweekers parallel loopen.

Dit neemt evenwel niet weg, dat bijna overal waar de uitbreiding van den industrieelen of intellectueelen eigendom besproken wordt, de onderliggende gedachte, nl. de bescherming van den intellectueelen arbeid tegen de benutting door anderen, aan vrijwel allen sympathiek is. Maar over de technische uitvoerbaarheid van die bescherming wordt veelal lichtvaardig geoordeeld. In de discussie van het bovengenoemde plan-Ruffini voor de bescherming van den wetenschappelijken eigendom in de vergadering van de Société d'Études législatives 1), merkt de president Berthélemy op: dans les chambres et les réunions ou il n'y a pas de majorité de jurisconsultes, 1'idée de justice qui préside a cette combination plaxt.

Is er aanleiding om den arbeid van den kweeker, die op het gebied der plantenveredeling iets nieuws tot stand brengt, op één lijn te stellen met de tot nu toe beschermde industrieele of intellectueele eigendom? De wensch der kweekers gaat in de meeste landen uit naar een bescherming in den zin als de octrooi-

') Bulletin de la Société d'Études législatives, 1924, p. 231.

Sluiten