Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In ons land besliste de rechtbank te Arnhem in haar vonnis van 5 Jan. 1928 (N.J. 1929, p. 990) omgekeerd; zij overwoog „dat een handelsmerk dient ter onderscheiding van iemands handels- of fabriekswaren van die van anderen, wat vanzelf uitsluit, dat een handelsmerk van een kweeker mede wordt gebruikt door een nabouwer, daar immers, al mocht de qualiteit van den nabouw dezelfde zijn als die van het origineele produkt, het nabouwprodukt toch niet kan worden beschouwd als de handelswaar van den kweeker van het origineele zaad."

In het Landbouwkundig Tijdschrift 1927, p. 371 uit Dr. W. H. C. Knapp twijfel of het wel mogelijk is een naam van een nieuw land- of tuinbouwgewas als z.g. woordmerk te laten inschrijven op overeenkomstige wijze als dergelijke woordmerken worden ingeschreven voor industrieele produkten. Hij grondt dezen twijfel op de omstandigheid, dat de jurisprudentie bij den uitleg van art. 3 lid 1 vasthoudt aan het beginsel, dat de gebruikelijke benaming van eenig artikel ongeschikt is om als merk voor dat artikel te fungeeren *); het merk moet voor het publiek dienen als middel om iemands waren te onderscheiden van die van anderen. De naam, waarmee men dus de „soort" waar pleegt aan te duiden, kan niet als woordmerk gebruikt worden. Duidelijk is, dat^ hier een verwarring optreedt tusschen twee begrippen „soort"; het woord „tarwe" duidt aan een soort koopwaar en zal dus nimmer als woordmerk gebruikt kunnen worden; dit woord kan immers niet helpen om de tarwe van den een van die van den ander te onderscheiden. Maar „Emma" als woordmerk onderscheidt de tarwe van den kweeker van die van zijn concurrent, m oeder geval zoolang de verkooper nog de eenige is, die „Emma"-tarwe verkoopt. Wanneer nu, zooals meermalen voorkomt, zegt Polak (p. 175) een woord, dat oorspronkelijk als

) Ait. 3 lid 1 van de Merkenwet luidt:

■ Het .re,C'^ uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van iemands fabneks- of handelswaren van die van anderen komt toe aan dengene ie het eerst tot omschreven doel van dat merk in het Rijk in Europa of in de kolomen of bezittmgen in andere werelddeelen gebruik heeft gemaakt,

enCniPt ien V°°ï dleJ00rt Van waren' w^voor het door hem gebruikt is, en met langer dan drie jaar na het laatste gebruik.

vvaL VdHACli UIL-

sluit, dat een handelsmerk van een kweeker mede wordt gebruikt

Sluiten