Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merk gekozen is, op den duur tot soortnaam wordt, blijft het woordmerk in stand. De H.R. heeft in twee arresten van 5 Nov. 1909 (W. 8919) beslist, dat wanneer woorden als Tannalbin en Euchinin bij de inschrijving een onderscheidend vermogen bezitten en dus als merk kunnen dienen, zij deze eigenschap niet anders kunnen verliezen dan op de wijze, bij de wet bepaald, waaronder niet valt het geval, dat het merk tot soortnaam wordt. „Al ware," zegt de H.R. in zijn vonnis van 6 Juni 1913, „het woord sodex, dat vóór de inschrijving nog niet bestond sedert een soortnaam geworden, dan kon verweersters recht tot uitsluitend gebruik van haar merk niet te loor gaan door het sedert wellicht veelvuldig bezigen van dat of daarop gelijkende woorden voor soortgelijke handelswaren; immers dat recht kan niet verloren gaan anders dan op de wijze bij de wet voorzien." Ook in 1910 heeft de H.R. in gelijken geest beslist (arrest 16 Dec., W. 9117); in 1914 eveneens (30 Jan., W. 9633). Slechts het Hof te 's-Gravenhage heeft in 1908 anders beslist (W. 8717), doch waar dit vonnis anterieur is aan alle arresten ter zake van den H.R. en de lagere rechtspraak met de inzichten van den H.R. pleegt mee te gaan, moet men aan deze uitspraak geen groote beteekenis hechten. De vonnissen der Rechtbank te Amsterdam van 23 Maart 1914 (W. 9703) en 13 Dec. 1915 (W.P.N.R. No. 2408) ten aanzien van het woord creoline staan los van dit strijdpunt, daar dit woord steeds soortnaam was voor de inwerkingtreding der Merkenwet in 1893.

De Rechtbank te Arnhem hield zich aan de jurisprudentie van den H.R. in haar boven aangehaald vonnis van 5 Jan. 1928 (N.J. 1929, p. 990); in dat vonnis staat opgenomen als overweging „dat wat de questie handelsmerk of soortmerk betreft, de woorden Kirsche's Ideaal, die de rechtsvoorganger van eischeres als merk heeft doen inschrijven voor het bietenzaad, door eischeres in den handel gebracht, inderdaad een handelsmerk vormen, dat immers aangeeft de betrekking van het zaad tot het bedrijf, waarin het werd gekweekt; dat dit karakter aan dat merk niet wordt ontnomen, ok al mocht de naam in het algemeen verkeer een aanduiding zijn geworden van een bepaalde soort van zaad, onafhankelijk van den naam van het bedrijf, waarin het wordt

Sluiten