Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe dit zij, naar onze rechtspraak zijn de inschrijvingen van woordmerken voor plantensoorten, die tot nu toe plaats gevonden hebben, geldig. Is hiermee de kweekerseigendom afdoende beschermd? Op een complicatie moet allereerst gewezen worden. Wanneer de kweeker zijn woordmerk heeft doen inschrijven, zal de vraag naar zijn nieuwe soort onder dien naam plaats vinden. De Merkenwet zelf evenwel belet den concurrent niet bekend te maken, dat bij hem onder een ander, eveneens ingeschreven merk hetzelfde produkt tegen lageren prijs verkrijgbaar is, dat de oorspronkelijke kweeker onder zijn eigen merk verkoopt. Een strafbaar feit is dit niet; het art. 328 bis Sr *) is niet van toepassing, want er vindt geen bedriegelijke handeling plaats en het publiek wordt niet misleid. Ook art 337 Sr 2) kan hier niet helpen, want het merk van den kweeker wordt niet geschonden. Maar de kweeker kan zich verweren met een actie uit art. 1401

:) Art. 328bis Sr.

Hij, die om het handels- of bedrijfsdebiet van zich zeiven, of van een ander te vestigen, te behouden of uit te breiden, eenige bedriegelijke handeling pleegt tot misleiding van het publiek of van een bepaald persoon, wordt, indien daaruit eenig nadeel voor concurrenten van hem of van dien ander kan ontstaan, als schuldig aan oneerlijke mededinging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar, of geldboete van ten hoogste ƒ 900.

2) Art. 337 Sr.

Hij, die opzettelijk waren, welke zelve of op hare verpakking valscheiijk voorzien zijn van den naam of de firma van een ander, of van het merk, waarop een ander recht heeft, of ter aanduiding van herkomst, van den naam eener bepaalde plaats met bijvoeging van een verdichten naam of firma, of op welke of op wier verpakking zoodanige naam, firma of merk, zij het ook met een geringe afwijking, zijn nagebootst, binnen het Rijk in Europa invoert, zonder klaarblijkelijke bestemming om weder te worden uitgevoerd, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt of ten verkoop of ter uitdeeling in voorraad heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste ƒ 600.

Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verloopen, sedert een vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden, kan gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden worden opgelegd.

Sluiten