Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groenman ( Het Handels- en Fabrieksmerk en zijn bescherming, Diss. Utrecht, 1909) zegt omtrent dit punt:

Een andere benaming ingang te doen vinden voor hetzelfde produkt, is niet gemakkelijk. — De schrijvers onderstellen allen, dat een nieuw optredende concurrent onder geen voorwaarde het bestaande woord mag gebruiken. De eenige naam, waaronder het produkt bekend is, zeggen zij, wordt als woordmerk van den uitvinder beschermd. Het eenige wat er dan op overschiet, is, een nieuwen naam te bedenken en met zorgvuldige vermijding van wat naar oneerlijke concurrentie zweemt, het publiek duidelijk te maken, dat het door dien naam aangeduide produkt hetzelfde is, als wat tot nu toe alleen door den uitvinder bereid v/erd. De moeilijkheid een nieuwen naam ingang te doen vinden, is echter zoo groot, dat velen in de voortgezette bescherming van het woordmerk des uitvinders zooals zij zich die voorstellen, een bedreiging zien voor de vrijheid van het verkeer.

Dr. Knapp (zie p. 39) meent dat de bescherming van het woordmerk aanleiding zou geven tot meerdere ongewenschte consequenties. Het in den handel brengen van hetzelfde ras onder andere namen zou er door in de hand gewerkt en de eerlijke handel er dus juist door benadeeld worden; naar zijn meening zou dit de thans in den tuinbouw heerschende verwarring op het gebied der naamgeving nog maar vergrooten. Naar men ziet, denkt Mr. Groenman hierover anders; niet moet uit het oog worden verloren, dat thans slechts zeer weinig rasnamen ingeschreven zijn, zonder welke inschrijving het doen van stappen tegen het in den handel brengen onder andere namen vruchteloos is.

In de tweede plaats zou naar Dr. Knapp vreest, de beteekenis van het nieuwe gewas voor den landbouwer gering worden, daar velen het nieuwe ras koopen met de bedoeling om den oogst als zaaizaad te gelde te maken. Het is nu juist hiertegen dat de kweeker bescherming wenscht; vermoedelijk zal hij gaarne licenties uitgeven en te prijzig zal hij hiermee niet zijn in de wetenschap dat hij hiermee. juist de ontduiking en zeker de nieuwe naamgeving in de hand zou werken.

Deze prikkel tot ontduiking verdwijnt, wanneer de kweeker

Sluiten