Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met de beteekenis van „uitkomst" als „practisch resultaat" behoeft het plantenoctrooi geen moeilijkheid te hebben.

Anders staat het met den tweeden term „gebied van de nijverheid". Vat men nijverheid zeer eng op, dan zouden alleen uitvindingen op het gebied der industrie octrooieerbaar zijn. Dit is evenwel noch bij ons, noch in het buitenland de gebruikelijke opvatting; ook de voortbrengselen en werkwijzen, die betrekking hebben op vervaardiging van werktuigen, die bestemd zijn om te dienen in land-, bosch- of tuinbouw, jacht of visscherij worden voor octrooi vatbaar geacht. De Octrooiraad heeft dit in 1914 zoo uitgedrukt (Industrieele Eigendom, III, p. 9), dat de werking der octrooiwet slechts erkend kan worden voor zoover het onderwerp der aanvrage betreft de landbouwnijverheid. Zoowel in het buitenland als bij ons bestaat een neiging tot uitbreiding van het begrip. De Raad van Beroep van den Octrooiraad sprak op 24 Dec. 1924 (N.J. 1925, p. 637) uit dat „in het algemeen de grenslijn tusschen „landbouw" en „nijverheid" niet voor altijd is vastgelegd, maar naar gelang van de ontwikkeling van de nijverheid zich verlegt...; ... immers de octrooiwet stelt nergens den eisch, dat de uitvinding moet liggen op het gebied der nijverheid, doch slechts dat de uitvinding moet strekken tot eenige uitkomst op dat gebied, zoodat, indien eenige uitkomst op het gebied van de nijverheid verkregen wordt, het onverschillig is of de uitvinding ligt op het gebied van de nijverheid of op dat van den landbouw."

In Duitschland is reeds een octrooi verleend voor een akkerbouwmethode, bestaande in voorschriften omtrent grondbewerking, zaaien, enz., waarvan als resultaat verwacht wordt twee maal van één zaaisel te kunnen oogsten; men verdedigt dit door den landbouw als „Gewerbe" op te vatten en deze opvatting vindt steun bij octrooi-autoriteiten als IsaY, Seligsohn, Osterrieth. x) De „Beschwerdeabteilung" van den Duitschen

l) Andere voorbeelden liggen in het DRP 250.374 (Verfahren zum Verhindern des Entartens von Baumwollstauden); DRP 120.133 (Okulierverfahren für Weinreben); DRP 165.627 (Verfahren zur Züchtung frostbestandigen Rassen); DRP 314.506 (Anreizen der Obstbaume zum starkeren Fruchtansatz); DRP 462.225 (Anlage für die Kultur von Yuccaceeen); DRP 445.347 (Zuführung von Reizstoffe an den Samling).

Sluiten