Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leving aanbiedt en waaraan deze wet een deel harer sociale beteekenis ontleent, nl. dat de uitvinder het geheim zijner uitvinding prijsgeeft in ruil voor de verleende bescherming, bij het kweekersprodukt niet bestaat.

Wij meenen dus te mogen resumeeren, dat er t.a.v. kweekersprodukten principieele verschillen bestaan met nijverheidsuitvindingen, zoodat het door wijziging der octrooiwet scheppen van de mogelijkheid om ook kweekersprodukten door de octrooiwet te beschermen, twee ongelijksoortige objecten zou samenvoegen en tot denatureering der octrooiwetgeving zou leiden.

Wanneer men alzoo aanneemt dat het ongewenscht is tot bescherming van den kweekerseigendom gebruik te maken van de bestaande octrooiwet door hiervan de redactie zoodanig te wijzigen, dat de kweekerseigendom er onder zou vallen, noch zich tevreden wenscht te stellen met de bescherming, welke de merkenwet thans reeds biedt, blijft een bescherming suo jure over. Voordeel van dezen vorm is, dat men losraakt van de principes, welke aan de octrooiwetgeving ten grondslag liggen en geheel vrij is een eigen weg te kiezen.

Een aantal vraagstukken, welke zich daarbij voordoen, zullen wij hieronder aan een bespreking onderwerpen.

In de eerste plaats zal men zich moeten afvragen, of de bescherming zal gelden voor alle nieuwe plantenvormen zonder onderscheid of voor de nieuwe vormen van bepaalde door de wet aan te wijzen plantensoorten. Het is zonder meer wel duidelijk, dat in het eerste geval een zoo omvangrijk technisch apparaat geschapen zou moeten worden dat de kosten hiervan in geen proportie zouden staan tot de individueele en maatschappelijke belangen, welke door de bescherming gediend zouden worden. De wet zal steeds de plantensoorten moeten aanwijzen, die eventueel bescherming zullen genieten. Hiervoor komen dan in aanmerking verschillende onder de fancy-gewassen, de tuinbouwgewassen en de landbouwgewassen.

Voor de fancygewassen en tuinbouwgewassen bestaat in de kringen der belanghebbenden verschil van meening en zeker geen te groot enthousiasme voor deze bescherming. In 1919

Sluiten