Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevatte de Gardeners Chronicle eenige artikelen over het onderwerp, die in Hollandsche tuinbouwbladen overgenomen of gerefereerd zijn. De bezwaren der redactie van de Gardeners Chronicle (1919, p. 226) zijn te vele om hier uitvoerig te vermelden; wij noemen slechts de opmerking, dat zeer vele gewassen pas in de praktijk een groote bekendheid krijgen en, zegt de redactie, who would be prepared to do the testing, which could but result in having to pay the raiser for assisting him in proving the merit of the new variety? We doubt whether the general public would be willing to co-operate with the raiser in proving the quality of his new production if they had ultimately to pay a royalty for growing it. Andere inzenders in het blad zijn evenwel enthousiaste voorstanders.

E. H. Krelage, voorzitter eener commissie, door den Nederlandschen Tuinbouwraad ingesteld mede op verzoek der British Chamber of Horticulture om de wenschelijkheid van bescherming te overwegen, deelt in Floralia, 1920, No. 19 mee, dat deze commissie eenparig van oordeel was dat van wettelijke regeling moest worden afgezien, ofschoon deze commissie toch bestond uit bekende winners van nieuwe variëteiten op verschillend gebied (o.a. van rozen, dahlia's, varens, heesters, vaste planten, vruchten, groenten, bollen). Wij citeeren uit zijn artikel:

Geen vakman, die eenige ervaring heeft op het gebied van nieuwigheden kan zich voorstellen hoe een tuinbouwkundig of botanisch patentbureau in staat zou zijn te beoordeelen of een nieuwigheid voor patenteering in aanmerking komt. Zelfs als men de verdienstelijkheid der aanwinsten er buiten laat, dus zich zou willen bepalen tot het constateeren of men met een nieuwe aanwinst te doen heeft, zou een dergelijk bureau daartoe zelfstandig met in staat zijn. Bij de onbeperkte nieuwigheden-produktie onzer dagen is het zelfs voor de meest ervaren specialisten van een enkel cultuurgewas bijna onmogelijk te overzien en vooral kritisch te beoordeelen, wat alleen voor dat gewas in het binnen- en buitenland wordt voortgebracht. Nemen wij als voorbeeld de narcis, dan moet niet alleen rekening worden gehouden met hetgeen in Nederland en hngeland, maar ook met hetgeen in Australië en Nieuw/.eeland aan nieuwe aanwinsten aan de markt komt en

Sluiten