Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer vaag uit, soms is het ons niet eens mogelijk met zekerheid de kleur der oogen op te geven of te zeggen, of de neus recht of gebogen is, enz. Zonder de bijzonderheden van dezen persoon bewust te kennen, hebben wij in ons geheugen toch een gezamenlijken indruk vastgehouden, die ons zijn identiteit onbedriegelijk laat vaststellen. Hoewel dit vermogen gedeeltelijk als een natuurlijke gave te beschouwen is, kan deze nog belangrijk ontwikkeld worden indien men zich bewust is, door welke eigenschappen bepaalde bijzonderheden van den persoon veroorzaakt zijn.

De ervaring heeft geleerd, dat deze methode ook voor Hevea-kloonen practisch uitvoerbaar is. Het valt echter niet te ontkennen, dat zij niet vrij van subjectiviteit is en dus niet wetenschappelijk en niet bevredigend. Voor het onderscheiden van menschen heeft de criminalistiek in de dactyloscopie een middel gevonden om elk individu door een formule te karakteriseeren. Dat wij ook bij Hevea naar een dergelijk kenmerk, dat een wetenschappelijke behandeling toelaat, gezocht hebben en nog zoeken, behoeft nauwelijks gezegd te worden. Voorloopig moeten wij ons echter met het mogelijke behelpen.

Inderdaad moet men het thans dikwijls daarmee doen. Een op de materie, waarover wij thans handelen, toepasselijk voorbeeld, dat zich bij invoering van de bescherming van het eigendomsrecht op plantenrassen evenwel vaker zal voordoen, staat als Bijlage 1 afgedrukt. Wij zullen het hier behandelen.

In 1929 is bij besluit van den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw in bepaalde streken van ons land de verbouw van aardappelen van het ras Bravo verboden, daar men van oordeel is, dat dit de wratziekte in de aardappelen helpt verspreiden. De veldwachter te Nieuwolda verbaliseerde iemand, dien hij van overtreding verdacht, maar bracht daarmee het O.M. van het kantongerecht, waarvoor de verdachte terecht zou moeten staan, in moeilijkheden, daar aan dit nu de taak ten deel viel, te bewijzen, dat de betreffende aardappelen inderdaad van het ras Bravo waren. Zooals men uit het vonnis kan zien, slaagde het O.M. er op uitnemende wijze in deskundigen te vinden, die verklaarden deze aardappelen als Bravo te herkennen aan de kleur en den vorm van het loof. Met deze deskundigen-verklaring zijn toen eveneens een aantal andere overtreders te Nieuwolda veroordeeld.

Sluiten