Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wellicht in tientallen zoekt. Men denke zich nu in de positie van een kweeker, die na jaren van voortgezetten arbeid zijn talrijke kruisingen heeft zien verminderen tot laat ons zeggen honderd. Moet hij nu deze alle doen inschrijven? Dat is moeilijk en kostbaar. Maar zijn personeel wisselt in den loop der jaren; wellicht doet hij zijn uiterste best slechts betrouwbare lieden te engageeren, die niet met zijn concurrenten in verbinding staan, maar wat geschiedt als onder het personeel, dat hij zoo select waande, ten slotte een enkele met scherpen blik de mogelijkheden in een nieuwen vorm even goed of misschien eenigen tijd eerder ziet dan zijn baas en de soort overhevelt naar een derde, die haar een, twee, drie laat inschrijven? In den bollenhandel deelt men U mede, dat menigmaal de knecht op denzelfden tijd als de baas met een nieuwe variëteit op de markt verschijnt, zij het meestal slechts met kleine hoeveelheden, waarom dan ook sommige kweekers hun personeel verbieden om zelf bollen te kweeken, wat natuurlijk alleen tot gevolg heeft dat het door kinderen, neven, zwagers of vrienden geschiedt. Eenige oplossing is hier het massaal doen inschrijven van tientallen tarwerassen, suikerrietkloonen, aardappelrassen, enz. op een tijdstip, dat hunne kwaliteiten nog slechts vermoed kunnen worden, maar nog niet met zekerheid bekend zijn, waardoor zeer veel onnutte arbeid zal moeten geschieden, die den kweeker op kosten jaagt, welke hij in den prijs van eventueel geslaagde rassen moet terugvinden.

Moet dan in een eventueel octrooi-register voor planten alles ingeschreven worden eener toegelaten plantensoort, wat aangemeld wordt? Hier kunnen wij niet beter doen, dan een zoo groot voorstander der plantenoctrooien aan het woord te laten als M. Scribaux x), die dit voor den landbouw funest zou vinden.

Le brevet industriel est un titre délivré, le plus souvent, sans examen préalable, et dans tous les pays aux risques et périls du demandeur. La loi ne se préoccupe davantage si 1'invention présente un progrès sur ce qui existe ou,

1) Bulletin de 1'Association Intern, des Sélectionneurs de plantes, Vol. IV, p. 197.

Sluiten