Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Für die Eintragung von Sorten soll ebenso wie bei Patenten nur die Neuheit und nicht der Wert maszgebend sein. Man geht dabei von der Erkenntnis aus (in het Duitsche ontwerp, zie Bijlage 8) dasz der Wert einer Sorte zu sehr von den wechselnden Anforderungen der Verbraucher abhangig ist und sich vielfach Werturteile schon wenige Jahre nach der Einführung einer Sorte in die Praxis als trügerisch erwiesen haben.

Wij meenen met Snell dat inderdaad een eventueele inschrijving niet van de waarde zal moeten afhangen, die immers dan nog niet bepaald is geworden. Het systeem van de „Rassenlijsten" van het Instituut voor Plantenveredeling, waarbij de rassen in nieuwe, beproevenswaardige en aanbevelenswaardige ingedeeld worden, schijnt ons hier de oplossing te zijn, die de bezwaren van Scribaux voor een deel zal doen verdwijnen. Dit onderstelt evenwel dat van den landbouwvoorlichtingsdienst een zekeren invloed op de praktijk uitgaat.

Een volgende moeilijkheid, die overweging verdient, is hoever de bescherming van een bepaald plantenras zich eventueel zal moeten uitstrekken. Wanneer wij voor de formuleering van een dergelijke bescherming zien naar het octrooirecht, dan blijkt daar in art. 30 een uitsluitend recht gegeven te worden om het voortbrengsel

„te vervaardigen, in het verkeer te brengen, te verkoopen, te verhuren, af te leveren, voor een ander in voorraad te hebben of te gebruiken, met dien verstande dat zoodra het voortbrengsel rechtmatig in het verkeer is gebracht, de verkrijger niet in strijd handelt met het octrooi door het te verkoopen, te verhuren, af te leveren, voor een ander in voorraad te hebben of te gebruiken."

Een dergelijke formuleering van zijn recht zou den eigenaar van het recht op een plantenras niet veel baten. Het eenig doel, waarmee een landbouwer zaaizaad of pootgoed koopt, is het voortbrengen van een oogst en deze draagt een dualistisch karakter; hij kan geconsumeerd worden, maar ook gebruikt worden ter voortbrenging van een nieuwen oogst. Wie dus het nieuwe aardappelras van den niet-eigenaar koopt ter consumptie, zal dit rustig kunnen doen; wie het uitplant in zijn tuin, schendt het recht van den beschermden eigenaar.

Sluiten