Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het verkeer gebracht, in beslag te nemen en de afgifte aan hem of de vernietiging daarvan te vorderen. *)

Hieruit blijkt wel, dat de vermeerderde bescherming geen onverdeelde voordeelen biedt; het constateeren der octrooi-schending zou niet alleen moeilijk, maar ook vol gevaar worden, wanneer achterna blijkt dat men de schending niet kan bewijzen; men zou kans loopen op een actie tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad; de president zal zelfs volgens de bovengenoemde Commissie goed doen, wanneer den octrooihouder nog meerdere middelen tot constateering van de schending van zijn recht worden toegekend, geen machtiging daartoe te verleenen dan na zekerheidsstelling. Hoeveel moeilijker zal deze materie nog te regelen zijn bij het plantenoctrooi, waar het bewijsmateriaal zooveel subtieler is dan bij het industrieel octrooi. De nijverheidsoctrooihouder behoeft slechts den namaak bij een gering aantal concurrenten te controleeren; bij een eventueel octrooi voor een nieuw ras van een landbouwgewas ligt de voortbrengingsmogelijkheid in de handen van een maatschappelijk zeer talrijke groep, die in vele gevallen de vermeerdering slechts incidenteel en niet als geregeld bedrijf zal uitoefenen.

Wanneer wij ten slotte resumeeren, dan blijkt het volgende.

a. Voor eventueele bescherming komen voorloopig niet in aanmerking de siergewassen. Wij hebben aangetoond dat (tenminste in ons land) het verlangen naar bescherming in deze bedrijfstakken niet zeer levendig is. Verder zijn de economische belangen per variëteit (en dit geldt ook voor de tuinbouwgewassen) relatief niet groot; in de bloementeelt weet men zich te helpen en ten slotte is het terrein zoo uitgebreid en de wisseling der variëteiten zoo snel, dat er alle reden is op dit gebied de wetgeving te laten rusten.

b. Wat de landbouwgewassen betreft, is in meerdere landen (zie Hoofdstuk III) de wetgever bereid gebleken den kweeker in zooverre te hulp te komen dat willekeurige naamsverande-

'). 0p P' 11 wordt tevens een overzicht gegeven van de maatregelen om inbreuk op het octrooi te kunnen constateeren in het Belgische, Fransche, Engelsche en Duitsche octrooirecht en in dat der Vereenigde Staten.

Sluiten