Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Landbouw een druk gebruik gemaakt is. Wij komen hierop nog terug.

Section 2 van de wet geeft nog andere hulp: wanneer de beschrijving zoo compleet is, als redelijkerwijs mogelijk is, zal geen octrooi op een plantenvorm ongeldig verklaard kunnen worden op grond van niet-voldoening aan de wet. De eisch bij het industrieele octrooi gesteld dat het publiek uit de beschrijving wete, wat nu eigenlijk geoctrooieerd is, is hier verlaten, terwijl het toch logisch zou zijn aan den rechter over te laten een octrooi te vernietigen in een rechtsstrijd, waarin de wederpartij bewijst, niet dat zij maar dat men inderdaad niet kon weten, wat geoctrooieerd is.

Waar de meeste pomologen bijv. rondweg toegeven, dat zij de bestaande fruitvormen moeilijk of niet van elkaar kunnen onderscheiden, is het wel duidelijk, dat een onderscheiding naar beschrijving of zelfs afbeelding of foto niet mogelijk kan zijn. Het eenige middel ter onderscheiding zou zijn het uitplanten van een standaard, waarmee dan de eventueele exemplaren, die aanleiding geven tot processen over schending van het octrooi vergeleken zouden kunnen worden. Dit zou dan bij conflicten veel tijd kosten, maar het zou de eenige weg zijn, behalve wanneer door een ongelukkig toeval de standaard dood zou gaan, of wat nog erger zou zijn, zijn etiket zou verliezen.

Het merkwaardigste der wet is evenwel, dat zij op het terrein waar zij het meeste zin zou hebben, nl. op dat der door zaad voortgeplante gewassen, geen bescherming verleent, ofschoon wei reeds een ontwerp van wet om ook graanrassen onder de octrooieerbare planten te brengen, ingediend schijnt te zijn. Dii is daarom des te meer opvallend omdat op dit gebied meer dan bij de vegetatief voortgeplante gewassen elk ras het resultaat is van weloverwogen plannen, van een krachtsinspanning, die zich over vele jaren uitstrekt en van groote financieele offers. De bij vegetatief voortgeplante gewassen verkregen nieuwe vormen, kunnen zeer goed het resultaat zijn eener bij toeval tot stand gekomen kruising, zelfs van een toevallige vondst (dit laatste is bijv. het geval bij de reeds verleende octrooien, die op knopvarianten betrekking hebben). De voor deze uitzondering

Sluiten