Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weten. Wanneer nu die plant op een aantal plaatsen vermeerderd wordt en de octrooihouder wellicht eerst na jaren kennis neemt van de schending van zijn octrooi, wat bij den omvang van het gebied in het geheel niet onwaarschijnlijk behoeft te zijn, kan het bedrag dat eventueel aan schadevergoeding betaald moet worden, ruïneus zijn en in ieder geval vele malen de winst met den invoer behaald overtreffen.

Intusschen zal men moeten afwachten, of deze wetgeving niet in zijn geheel een slag in de lucht zal blijken te zijn, gelijk de Amerikaansche wetgeving er wel meer opgeleverd heeft.

Meer dan in andere landen is in Duitschland het voortbrengen van nieuwe vormen in particuliere handen. Reeds een paar tientallen jaren hebben de Duitsche landbouworganisaties zich aaneengesloten tot een „Arbeitsgemeinschaft für Saatenanerkennungswesen"; doel hiervan was in de eerste plaats om den kooper van zaad een zekeren waarborg te geven voor de gezondheid, rasechtheid en zuiverheid van het zaad; om dat te bereiken werd de aanplant te velde bezichtigd.

Daarnaast worden door dit lichaam ook nieuwe rassen „erkend"; deze erkenning vindt evenwel pas dan plaats, wanneer vast staat dat het inderdaad een nieuw ras is en dit ras in veldproeven bewezen heeft voldoend productief te zijn. Om vast te kunnen stellen, dat het ras nieuw is, moet het eerst in al zijn kenmerken vergeleken worden met de bestaande; dit geschiedt door „registercommissies", waarvan er twee bestaan, nl. één voor aardappels (1925) en één voor graanrassen (1927). Van beide commissies is de directeur van de Biologische Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem voorzitter.

Ofschoon er geen wettelijke basis bestaat voor den arbeid dezer registercommissies, zijn haar resultaten van grooten invloed op de praktijk, daar de landbouw de „erkende" rassen hooger schat dan de niet-erkende, en dientengevolge ieder kweeker zijn best doet, deze erkenning te verwerven. Van belang is, dat de spoorwegen bij het transport van „erkend" zaad rabatten geven, die „niet-erkend" zaad niet ontvangt.

Door de erkenning is dus bereikt, dat de kooper een waarborg

Sluiten