Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie zaai- en pootgoed in het verkeer brengt, moet het naar den aard aanduiden, onder welke aanduiding ook de herkomst behoort. Bij het in het verkeer brengen van zaai- en pootgoed, waarvoor de bovengenoemde toestemming van den kweeker niet noodig is, moet uitdrukkelijk vermeld worden, welken nabouw aangeboden wordt. Doch ook hier vervalt dit voorschrift, wanneer het betreft onmiddellijk verkeer tusschen producent en consument van zaai- en pootgoed, waarbij voor het transport van geen openbaar vervoermiddel gebruik gemaakt wordt.

Bij verkoop van zaai- en pootgoed van een aantal gewassen moet de verkooper schriftelijk benaming, zuiverheid, kiemvermogen, enz. opgeven, zoodra een zeker leveringsquantum overschreden wordt; de verkooper is dan voor deze opgave aansprakelijk.

De beweging onder de Duitsche kweekers om tot deze bescherming te geraken is bijzonder in de hand gewerkt door de inflatie, waardoor het gebruik van nabouw sterk toenam ten koste van het origineele zaad. Hierdoor verliezen de kweekers van het origineele zaad niet alleen terrein, maar tevens maken de nabouwers bij hun reclame gebruik van den naam van het zaad en van den kweeker. Daarom hebben de bij de Gesellschaft zur Förderung deutscher Pflanzenzucht aangesloten kweekers getracht door uniformiseering hunner verkoopscondities en verbod aan anderen om hun gedeponeerde rasnamen te gebruiken hun belangen te beschermen, daarbij gesteund door den arbeid der registercommissies.

De invloed der oorlogsomstandigheden en de daarop gevolgde inflatie worden uitvoerig geteekend in een artikel van L. Kühle, voorzitter der juist genoemde Gesellschaft zur Förderung deutscher Pflanzenzucht, in de Mitteilungen der deutschen Landwirtschaftlichen Gesellschaft, 1926, p. 856. De oorlog bracht voor den Duitschen landbouw veel dwangmaatregelen, maar de kweekers van zaai- en pootgoed werden meer vrijgelaten in hun bedrijfsvoering dan de gewone, boerenbedrijven. Dit had een groote uitbreiding der kweekerijen ten gevolge zoowel in omvang als in aantal, met als consequentie dat het aantal in den handel gebrachte rassen van verschillende gewassen zich sterk uitbreidde, zooals uit onderstaande tabel blijkt.

Sluiten