Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een der grootste pootaardappelenkweekers deelt mede, dat hij in dat jaar 50.000 centenaars uitstekend pootgoed naar een spiritusfabriek heeft moeten zenden voor % mark per centenaar; een bekend zaaigranenteler zag zijn afzet tot 5 % van zijn vroegere terugloopen. Een ander zeer bekend kweeker, v. Lochow-Petkus schrijft dan ook (Mitt. Deutsche landw. Ges., 1926, p. 324): ein groszer Teil der alten Zuchtstatten ist im Absterben begriffen, verschiedene sind unter Geschaftsaufsicht und einige sind schon in Konkurs geraten.

Het is deze economische nood, die een krachtige drang tot wettelijke bescherming ten gevolge gehad heeft.

De wetgever heeft in dit ontwerp niet uitsluitend naar het belang van den kweeker gezien, maar ook aan de belangen van den consument gedacht; daarbij zijn ons inziens meerdere goede grepen gedaan. Zoo in de eerste plaats door de beperking van de bescherming tot nieuwe rassen, die „ein erheblicher Fortschritt bedeuten". Door deze belangrijke beperking wordt het terrein voor het publiek aanzienlijk overzichtelijker.

Maar daarnevens is de toestemming van den kweeker voor den verkoop van materiaal van een ingeschreven ras door derden slechts noodig, wanneer daarbij gebruik gemaakt wordt van

den naam of de firma des kweekers of van den naam van de plaats, waar het bedrijf des

kweekers uitgeoefend wordt of van de opgave van den rasnaam of van een verwijzing naar den rasnaam

en dan nog maar alleen wanneer de aanbieding schriftelijk geschiedt (blijkbaar geldt dit laatste niet voor aardappels). Beschermd is hier dus niet het nieuwe ras „an sich", maar het nieuwe ras in verbinding met haar ingeschreven naam. Deze bepaling, evenals die, welke het verkeer in zaai- en pootgoed vrijlaat, wanneer niet van een openbaar transportmiddel gebruikgemaakt wordt, heeft als gevolg, dat slechts rechtsconflicten van eenigen omvang uitgevochten zullen worden en wel op een terrein, dat door het verlaten van het netelige bewijs van het ras voor het bewijs van de schending van het recht op den naam, veel beter een rechtsstrijd

Sluiten