Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door een centraal orgaan. Het zaad is evenwel niet identificeerbaar; slechts het maken van een aanplant kan de lijnen doen herkennen, maar niet altijd met volkomen zekerheid. Er zijn bijv. lijnen, die een tabak leveren, welke in kwaliteit niet te onderscheiden valt, maar die gemiddeld een verschillend getal bladeren per boom bezitten. Wanneer de maatschappijen met elkaar zaad ruilen, gaat dat dus geheel in goed vertrouwen. De vermenigvuldiging van zaad gaat zeer snel; één boom levert na vier maanden gemakkelijk 20 gram zaad; één gram bevat 15.000 zaadjes. Het Zaad wordt in flesschen bewaard en behoudt eenige jaren zijn kiemkracht.

In Deli zelf zijn geen andere belanghebbenden bij de tabakscultuur; de weinig talrijke maatschappijen hebben voor zoover ons bekend nooit den wensch uitgesproken tegen elkaar beschermd te worden, al bestaat de regelmatige uitwisseling van zaad ook nog slechts enkele jaren. Bescherming heeft hier dus slechts zin tegen het buitenland; het is evenwel duidelijk dat zij dan niets meer te maken heeft met den kweekerseigendom, maar slechts doelt op de conserveering van een monopoliepositie. De tabakscultuur wenscht niet in andere hoeken van de wereld met de op haar kosten voortgebrachte lijnen nieuv/e cultures te zien opkomen, die haar straks zullen beconcurreeren.

Het is om die reden dat men de Ned. Indische regeering bewogen heeft tot een uitvoerverbod van tabakszaad (Besluit van den G.G. van 26 Nov. 1924, S. 531; zie Bijlage 16) waarmee dus de tabakscultuur als geheel beschermd wordt. In het Jaarverslag der Deli Planters Vereeniging 1925, p. 6 kan men dienaangaande lezen:

Een ter zake door het Comité aan den G.G. ingediend rekest, waarbij naar voren werd gebracht het groote belang, dat er voor ons gewest in gelegen is, om zijn positie als eenige producent van Deli-tabak te handhaven en waarin werd gewezen op de pogingen, die in het buitenland en met name in de onder Fransch protectoraat staande kolonie Kameroen, worden aangewend om een geregelde, zij het ook clandestiene import — immers alle Delische tabaksproducenten hebben zich bij overeenkomst verbonden geen zaad uit te voeren — van Delizaad te krijgen,

Sluiten