Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sedert men omstreeks 1880 de mogelijkheid ontdekte om door kruising nieuwe rietkloonen te kweeken, is dit op groote schaal geschiedt en zoo goed waren de resultaten, dat omstreeks 1910 de oorspronkelijke kloonen verdwenen waren (zie p. 13). Het verschil in produkt van de meest recente door kruising verkregen kloon 2878 POJ met de oorspronkelijke inheemsche kloonen wordt het best verduidelijkt door twee cijfers: in 1840 bedroeg de opbrengst aan suiker 20 quintalen, in 1928 151 quintalen per ha. De opbrengst van dezelfde oppervlakte is dus meer dan verzevenvoudigd en van deze produktie-vermeerdering komt een zeer belangrijk deel voor rekening der door kruising verkregen rietkloonen.

Niet alleen op Java heeft men kruisingswerk verricht; in de meeste andere landen, waar suikerriet verbouwd wordt, heeft men eveneens talrijke zaailingen gemaakt en beproefd met wisselend succes; kloonen als D. 1135 uit Demerara en H 109 uit Hawaii, die in die landen goede resultaten gaven, werden ook op Java ingevoerd, maar zonder daar te voldoen. De nieuwste kruisingen uit West-Indië BH (10) 12 en SC (12) 4 die daar thans een groote uitbreiding ondergaan, zijn kort geleden op Java ingevoerd, maar nog niet in den aanplant ter beproeving uitgeplant. Het jaarverslag 1928 van het suikerproefstation vermeldt de import van 58 nieuwe kloonen, waaronder zaailingen van Formosa, Hawaii en Demerara. Het jaarverslag van 1930 doet mededeeling van de ontvangst van 291 kloonen, waaronder uit Porto Rico, de Philippijnen (Los Banos), Coimbatore (Britsch Indië), Natal, Queensland, Cambodja, Hawaii, Fidji, Washington en talrijke uit den archipel.

Andere landen daarentegen hebben enorm veel van Java's kruisingswerk geprofiteerd. Op Formosa bestond de aanplant in 1927 voor 86 % (82.000 ha) uit van Java afkomstige kloonen; dit percentage is sindsdien nog vermeerderd. In Argentinië bestond de aanplant na 1918 geheel uit Javakloonen, die daar de rietsuikerindustrie van den ondergang gered hebben. In Louisiana waar de strepenziekte de rietsuikerindustrie te gronde gericht had, plant men eveneens de laatste jaren niets dan Javakloonen. In Florida spelen de Javarietkloonen een belangrijke en steeds in beteekenis

Sluiten