Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toenemende rol; in Brazilië was in 1926 30 % van den aanplant met Javarietkloonen beplant, welk cijfer thans reeds veel hooger is. Op Porto Rico, Cuba, de Philippijnen en Hawaii zijn de Javakloonen ingevoerd, maar nog niet in groote oppervlakten geplant.

De Javarietkloonen zijn dus over de geheele wereld verspreid geraakt en blijken in tal van landen uitstekend te voldoen; het meest in die landen, waar de rietcultuur door het klimaat en de ligging ver van den evenaar onder de minst gunstige condities werkt.

De identificatie der rietkloonen is in het algemeen voor de doeleinden der praktijk mogelijk, daar zij van elkaar onderscheiden kunnen worden door kleur en vorm van de knoppen en van de internodien, door den stand der worteloogen, de beharing der bladscheeden en door vele details in de beharing der knoppen. Vooi de praktijk is dit voldoende gebleken. Ondanks de groote constantie in eigenschappen van een kloon, treedt een aanmerkelijke fluctuatie op in het voorkomen van vele dezer details; vele der haargroepen komen slechts bij een beperkt percentage der knoppen voor. Naarmate de nieuwe kloonen meer van de kloon Kassoer afstammen, worden de haargroepen talrijker en geven daardoor minder houvast bij de onderscheiding.

Alle kloonen worden verhandeld onder een naam; wanneer er twijfel rijst over de echtheid, wordt een monster gezonden naar het proefstation, dat na onderzoek beslist.

In de eerste jaren toen de nieuwe door kruising verkregen kloonen meer en meer verbouwd werden, even voor en omstreeks 1900, werd een levendigen handel in stekken hiervan voor plantmatenaal gedreven; zoo verkocht de onderneming Kremboong in de residentie Soerabaya in één jaar voor ƒ200.000 aan stekken, in een volgend jaar voor ƒ 150.000. De vervanging der oude inheemsche kloonen door nieuwe, welke door kruising verkregen waren, spoorde menigeen aan op dit gebied ook zijn geluk te beproeven; op minstens 65 suikerondernemingen en bij op zijn minst een 20-tal particuliere kweekers werd ijverig gekruist en een vloed van nieuwe kloonen stortte zich over Java's suikerindustrie uit. Een bijzonder groot voordeel was dit niet, daar een zoo groot aantal kweekproducten niet zonder groote kosten door

Sluiten