Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de suikerondernemingen op hun werkelijke waarde onderzocht kan worden.

Slechts een enkele maal is getracht den handel in plantmateriaal der nieuwe kloonen te belemmeren; zoo bepaalde het bestuur van het proefstation in 1908, dat de leden van het proefstation, die van de kloonen der nummers 33a—503 POJ stekken ontvangen hadden, de eerste jaren van deze soorten niets mochten afstaan. Maar dit voorschrift is de volgende jaren niet herhaald, is ook waarschijnlijk wegens de onmogelijkheid eener afdoende controle een doode letter gebleven. In de volgende perioden is de aansluiting van praktisch alle ondernemingen bij de centrale organisaties en dus ook bij den wetenschappelijken voorlichtingsdienst, het proefstation, een feit geworden; slechts enkele ondernemingen, veelal in het bezit van Chineesch kapitaal en toch door gebrek aan vakkundige leiding meest niet in staat ten volle van de proefstationsvoorlichting te profiteeren, bleven er nog buiten. De kloonen door het proefstation gedistribueerd, kwamen dus in handen van alle ondernemingen en particulieren die dat wenschten; het proefstation stond nieuwe kloonen zelfs bij voorkeur af aan particuliere vermeerderingsbedrijven, omdat op deze wijze een veel grooter kwantum stekken in handen der fabrieken kwam, dan wanneer het zelf kleine hoeveelheden distribueerde. Al deze vermeerderingsbedrijven traden op als propagandisten voor de bij hen verkrijgbare kloonen, zoodat daardoor de cultuur veel sneller de beschikking kreeg over het noodige vergelijkingsmateriaal wat betreft de waarde van de eigenschappen der nieuwe kloonen dan anders het geval geweest zou zijn. De kloonen door particuliere kweekers in den handel gebracht konden door iedereen gekocht worden.

De kweeker Versteegh maakte bij de levering van zijn zeer goede rietkloon EK 28 met de suikerondernemingen een contract, waarbij zij zich verbonden om wanneer zij van deze rietkloon stekken aan andere ondernemingen leverden, de helft van de winst hierop behaald aan hem uit te keeren. Deze contracten golden voor vijf jaar. Sommige ondernemingen leefden ze behoorlijk na, andere evenwel stoorden zich er binnen korten tijd niet meer aan, toen men overal stekken van deze kloon kon koopen en dus niet

Sluiten