Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvan het reden had reciprociteit op dit of ander gebied te verwachten, stekken der op Java voorkomende kloonen in kleine hoeveelheden ter beschikking gesteld; grootere hoeveelheden werden door de particuliere vermeerderingsbedrijven naar het buitenland verzonden. De centrale organisatie der industrie besloot deze praktijk te handhaven, doch hiervan geregistreerde kloonen uit te sluiten. Maar kort daarna, toen de plotselinge en zeer aanzienlijke productievermeerdering van Java, voor een belangrijk deel veroorzaakt door de nieuwe rietkloon 2878 POJ in de geheele wereld de aandacht trok (de produktie steeg van 2,37 millioen ton in 1927 tot 2.94 millioen ton in 1928) en alle rietsuikerlanden deze rietkloon haastig gingen importeeren, kwam het vraagstuk van den export van nieuwe plantenrassen in de volle publieke belangstelling. Mocht men toelaten, dat nieuwe rassen van plantengewassen, waarin Ned. Indië in den concurrentiestrijd een der beste wapenen bezat, welke het zelf gesmeed had, den concurrent in handen vielen? De dagbladpers wijdde aan het vraagstuk artikelen en drong aan op uitvoerverboden.

In de najaarszitting 1928 van den Volksraad kwam de bescherming tegen export ter sprake, toen eenige leden van dat lichaam hun stem verhieven tegen de ratificatie van de Geneefsche conventie op de in- en uitvoerverboden van 1927 door Nederland wat betreft Nederlandsch Indië. Men wenschte een voorbehoud ten aanzien van Indië gemaakt te zien, zoodat de Indische regeering de bevoegdheid zou behouden om uitvoerverboden voor veredeld plantmateriaal in te stellen. Van de zijde der regeering werd hiertegen opgemerkt, dat in de toekomst het tot stand komen van het verdrag ter bescherming van den wetenschappelijken eigendom (zie p. 34 en hieronder) zou beletten, dat wetenschappelijke vondsten op landbouwgebied Zonder vergoeding door derden zouden kunnen worden geëxploiteerd. Een der leden verklaarde evenwel: „het gaat er voor ons niet om, voor dat veredelde materiaal een hoogen prijs te maken, maar om het aan anderen te onthouden en dat zal nooit mogelijk zijn bij den maatregel tot bescherming van den wetenschappelijken eigendom". (Handelingen Volksraad 1928, p. 1465).

De Nederlandsche regeering ratificeerde de conventie alleen

Sluiten