Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Ned. Indische regeering aan verschillende lichamen advies vroeg gaf aan de Indische belanghebbenden de gelegenheid nog eens duidelijk in het licht te stellen x), dat een dergelijke internationale regeling juist het omgekeerde is van wat zij wenschen; bij het eventueel regelen van de bescherming van den kweekerseigendom zal naar hun meening moeten worden vooropgesteld, dat de regeling niet aan haar doel zal kunnen beantwoorden, indien zij de verplichting van den kweeker inhoudt, om door het verleenen van licenties aan derden de exploitatie van het bepaalde kweekersprodukt toe te laten. Immers men moet in aanmerking nemen, dat veelal het kweeken van nieuwe rassen van gewassen niet geschiedt ter wille van zichzelf, dan wel om een kweekersprodukt als direct handelsartikel te verkrijgen, doch om een kweekersprodukt te verkrijgen ter exploitatie in eigen bedrijf voor den teelt van handelsgewassen. Men denke zich in dat de Javasuikerindustrie of de tabaksindustrie in handen van één enkele trust zou zijn, die door haar wetenschappelijke instituten nieuwe rassen voor eigen gebruik doet produceeren; in dat geval bestaan binnen de landsgrenzen geen andere belanghebbenden. Een regeling, zooals de ontwerp-conventie die voorstelt, om, zij het tegen belooning, de verkregen resultaten in den vorm van nieuwe rassen aan derden te moeten afstaan, zou voor de landbouwindustrie zeer nadeelig zijn.

De wensch der belanghebbenden is dus: het toekennen van een exclusief exploitatierecht met de bevoegdheid om aan derden gedurende een aantal jaren licenties te weigeren.

De Ned. Indische regeering hield intusschen het uitvoerverbod, waarover in de laatste alinea van onze aanhaling (zie p. 130) uit het Jaarverslag der Deli Planters Vereeniging sprake was, in beraad; in 1931 benoemde zij een commissie ter bestudeering van maatregelen in verband met den kweekerseigendom onder voorzitterschap van Prof. Kollewijn, hoogleeraar aan de Rechts-

) Advies van den Indischen Ondernemersbond in samenwerking met het Alg. Landbouw Syndicaat, uitgebracht aan den Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel inzake de bescherming van den wetenschappelijken eigendom. De Bergcultures, 1931, p. 626.

Sluiten