Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkvolk te laten nagraven. In het Archief voor de Suikerindustrie, 1923, III, p. 209 vindt men hierover uitvoerige gegevens, waarvan wij slechts vermelden dat gemiddeld 3850 kg riet per ha bij deze steekproeven nog opgegraven wordt. Bij dergelijke hoeveelheden is er geen sprake van dat ook de zorgvuldigste controle er in slagen zou alle stengeldeelen te verwijderen en zoodra de teruggave van den grond plaats gevonden heeft, is de verhuurder eigenaar geworden van alle planten, die er mochten opslaan.

De kloon 2961 POJ is evenwel niet zooals 2878 POJ een groot succes gebleken; voorloopig heeft men in andere rietsuikerlanden grootere zorgen dan de import van deze soort en zoo is dus hier de toestand opgetreden, die wij ook bij de Deli-tabak constateerden: zooals daar het uitvoerverbod geeft ook hier dit contract een valschen schijn van veiligheid.

Nadat wij thans een aantal takken van landbouw de revue hebben doen passeeren wat betreft de voor die cultures verrichte arbeid op het gebied der veredeling, de mogelijkheid van identificatie en wat er voor zoover naar buiten bekend is geworden, geschied is op het gebied der bescherming van de belangen van den kweeker of anderen met een belang in nieuwe rassen, willen wij thans nog eenige beschouwingen wijden aan de waarde van uitvoerverboden voor planten in het algemeen.

Allereerst moet er dan op gewezen worden dat dergelijke uitvoerverboden er in het staatsblad indrukwekkend mogen uitzien, maar in de praktijk volkomen nutteloos zijn. Uit- en invoerverboden hebben normaal de bedoeling om den geregelden in- of uitvoer te voorkomen; van het standpunt van den wetgevenden staat is het volkomen van geen belang of een dergelijk verbod een of tweemaal, zelfs tienmaal overtreden wordt. Dit vermag de staatsorganisatie dan ook niet te voorkomen. Zoo verbiedt de Ned. Indische regeering den invoer van opium, van communistische lectuur; zij zou zeer tevreden zijn, wanneer er slechts enkele importen per jaar plaats vonden van dergelijke verboden waar; tiots een heirleger van spionnen, die naar de resultaten van hun arbeid gepremieëerd worden, zijn het er waarschijnlijk heel wat meer. Op welke listige wijzen worden niet sigarenaanstekers in

Sluiten