Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

consulaire bagage zonder douane-ondersoek uit- of ingaat, zal ook inzien, dat waar de export van cultuurgewassen veelal een is, waarvoor vreemde regeeringen veel belangstelling plegen te koesteren, de would-be exporteur op medewerking zijner consuls en gezanten kan rekenen.

Hier en daar bestaan dergelijke uitvoerverboden; zoo bijv. in Brazilië, waar vele wettelijke bepalingen den uitvoer van planten verbieden, die van belang geacht worden voor een of ander doel. Een Nederlandsch hoogleeraar, die een studiereis door dat land maakte, wenschte uit te voeren de plant Paullinia cupana (fam. Sapindaccae), die vrij ver van de Amazone te Manès groeit en de Guarana-pasta levert, die in plaats van koffie gebruikt wordt, daar deze plant meer caffeïne in de zaden bevat dan eenig andere bekende plant. Men beloofde hem allervriendelijkst zaad, dat hij ook tot tweemaal toe ontving, doch dat de afzenders van te voren gekookt hadden, zoodat het zaad zijn kiemkracht verloren had. Maar gelukkig, vertelt hij, had ik uit een tuintje te Para eenige kiemplantjes meegenomen, die thans veilig in den Hortus van een onzer universiteiten staan.

Het eerste en allerbelangrijkste argument tegen uitvoerverboden is dus wel, dat men ze nooit ergens heeft kunnen handhaven. De kina-planten, door Hasskarl uit Peru gehaald, waartoe de Ned. regeering een oorlogsschip zond om hem af te halen en de Heveazaden door Wickham in het Amazonegebied verzameld, beide in strijd met de verbodsbepalingen der betreffende regeeringen geëxporteerd, waaruit Nederlandsch-Indië daarna geheele cultures heeft opgebouwd, zijn daarvan treffende voorbeelden. Het Soerabayasch Handelsblad, (12 Juli 1928) zelf strijdende voor een uitvoerverbod van suikerrietstekken, erkent iets verder, wanneer het het uitvoerverbod van tabakszaad uit Ned.-Indië ehandelt: „natuurlijk heeft dit niet kunnen beletten, dat in Noord-Amenka (in Florida bijv.) aanplantingen van Deli-tabak zijn aangelegd, waarmee zeer ernstig is geëxperimenteerd". En hetzelfde blad vermeldt (16 Aug. 1932) een poging tot diefstal

If-k—n Ult de tuinen van het proefstation, waar 16.000 kloonen staan.

Zoo is het nu en zoo is het altijd geweest: Reyne vermeldt inde

Sluiten