Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot zoover behandelden wij het te verwachten practisch effect van uitvoerverboden. Maar aan deze uitvoerverboden, welke met meer recht monopoliseeringspogingen genoemd behooren te worden, zit nog een internationale zijde vast, welke men niet uit het oog verliezen moet. Imponderabilia worden niet altijd op de juiste waarde geschat, maar men onderschatte toch niet het effect dat dergelijke handelingen internationaal maken. De tijden zijn voorbij dat eenige natie en vooral een kleinere, zich maatregelen kan veroorloven, die op de beschaafde wereld een slechten indruk maken. Een goed voorbeeld, hoe het buitenland reageert op een monopoliepositie, levert de kinacultuur. In 1852 is de Cinchona Calisaya op Java ingevoerd, in 1865 werd het zaad van de veel betere Cinchona Ledgeriana ontvangen. Omstreeks 1862 was volgens Van Gorkom de kinacultuur geslaagd, behalve op Java, in Madras, Bengalen, Ceylon en Jamaica. Proefaanplantingen bestonden op Reunion, Mauritius, Guadeloupe, Martinique, Trinidad, de Azoren, de Canarische eilanden, Hawaii, Japan, Cochin-China, Australië, Nieuw-Zeeland, Mexico en Brazilië. In lateren tijd vermeldt Van der Wielen nog kinaproeven in Algiërs, St. Helena, Madagascar, S. Thomé, Kaap Verdische eilanden, Angola, Principe en Kameroen x). En deze proefnemingen gaan nog altijd door; sinds 1923 neemt men in Indo-China weer proeven te Dran, later te Djiring en ten slotte op het plateau van Dalat; sinds 1926 in Malakka op het hoogland achter Ipoh 2). In weerwil van al deze proefnemingen over de geheele wereld verspreid maakt Ned. Indië thans 97 % van de wereldproduktie aan kinine. E. M. Miller, een pharmakoloog, schrijft: the introduction of Cinchona and the struggle to make it a commercial success is a fine example of the indomitable pluck, grit and dogged perseverance of the Dutch 3). Het is aan geen twijfel onderhevig dat de tegenwoordige monopoliepositie ten opzichte van de kina van Ned.-Indië een eerlijk verworvene is. Maar de geheele wereld, tot in de officieele publicaties van den Volkenbond toe, loopt

1) Indische Mercuur, 1903, No. 50.

2) Alg. Landbouwweekblad, 11 Juni, 1931.

3) Dr. M. Kerbosch, Cinchona Culture in Java, its history and present situation, in De Bergcultures, 1931, No. 18.

Sluiten