Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zagen of hoorden ten minste in vele jaren niets van hunne handhaving. Het schijnt ons de vraag of het ooit mogelijk zal zijn de inheemsche bevolking het begrip bij te brengen van een verschil tusschen een kunstmatig voortgebracht en een in de natuur voorkomend plantenras; het rechtsbewustzijn der bevolking zal zich zeker verzetten tegen eiken maatregel, die haar zou beletten bepaalde rassen te kweeken in concurrentie met de Europeesche ondernemingen. Wanneer de inlandsche rubbercultuur bijv. er in mocht slagen entrijs van bepaalde nieuwere kloonen legaal of illegaal te bemachtigen, zal het hoogst moeilijk zijn en politiek niet te verantwoorden, hiertegen maatregelen te nemen en wij vermoeden dat de Ned.-Indische regeering hiertoe dan ook niet licht zal overgaan. Billijk zou het intusschen zijn, wanneer zij in dat geval aan de betreffende cultuur een fractie van de meeropbrengst aan belastinggelden, die hieruit aan haar toevloeit zou uitkeeren en in ieder geval een subsidie gaf voor den verrichten wetenschappelijken arbeid, die dan verricht zou zijn ten algemeenen nutte en niet meer voor een groep individuen.

Wanneer aldus, terugkeerende naar het uitvoerverbod, dit naar onze meening aan onze Indische cultures het verlangde monopolie niet kan schenken, bestaan er dan andere middelen om zich toch van het buitenland een voordeel uit het gewonnene te verschaffen?

Wellicht. Wij wijzen hier terug naar p. 127, waar wij beschreven hoe de Javasuikerindustrie voor den particulieren kweeker een royalty-regeling tot stand bracht, welke ten doel had dezen een belooning voor zijn arbeid te verzekeren, wanneer uit de feiten bleek dat die arbeid inderdaad waarde had. Dit zou blijken uit het oppervlak, dat met de door zijn arbeid tot stand gekomen kloon beplant werd. Op p. 81 bepleiten wij een soortgelijke regeling voor Nederland.

In den tijd, waarin wij leven, doen alle naties wanhopige pogingen om self-supporting te worden; iederen dag woraen ruw banden verbroken op economisch gebied, omdat men meent den buurman te kunnen missen. Maar tevens blijkt dat op vele terreinen van internationale produktie afspraken omtrent prijs of hoeveelheid gemaakt moeten worden, omdat men elkaar anders

Sluiten