Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de vrije markten, waarvan er altijd een aantal over zullen blijven te zwaar beconcurreeren zou. Deze gedwongen samenwerking,' die op dit oogenblik bijv. bestaat voor suiker, tin, thee, kina, wellicht voor rubber straks en waarvan wij zeker nog niet het laatste voorbeeld gezien hebben, kan uitgebreid worden op het hier behandelde terrein. Niets belet de deelnemers om elkaar voor elke nieuw plantenras faciliteiten te verkenen, maar tevens om te bepalen, dat men aan het land van herkomst gedurende een aantal jaren een behoorlijke royalty zal betalen per beplante hectare boven een zeker oppervlak.

Een dergelijke regeling komt zeker niet overeen met den wensch van belanghebbenden en niets belet hen dan ook door het geven van weinig ruchtbaarheid aan hunne resultaten te trachten een eventueel behaalden voorsprong nog eenigen tijd te houden. Maar door een royalty-regeling zouden wellicht in die gevallen waarin het buitenland van een door een particuliere organisatie' t°t stand gebracht nieuw ras profiteert, groote sommen Nederlandsch-Indië kunnen toevloeien.

Ook hier zou het aangewezen lichaam ter controle het Institut Internationa! d'Agriculture zijn (zie p. 85); Nederlandsch-Indië is hierbij aangesloten. Het zou weinig moeite kosten in de cultures, welke in Europeesche handen zijn aan de bestaande statistieken er ep ante oppei vlakten, die vrijwel in alle tropische landen reeds geregeld samengesteld worden, de statistiek der geplante rassen toe te voegen.

Dit alles onderstelt een zekere internationale samenwerking. Zoolang daarvoor de voorwaarden niet of niet in voldoende mate aanwezig zijn, zal men goed doen op den thans gevolgden weg voort te gaan, nl. van overal het beste te importeeren, wat men rijgen kan en zich te vergenoegen met den voorsprong, die men acor betere organisatie thans bezit. Den vreemdeling trachten e oeietten etzelfde te doen, ware o.i. geen wijze politiek en wij iiebben nog voor de toekomst vertrouwen in de „indomitable P uck, grit and dogged perseverance", welke Miller aan ons land toeschrijft, om het hoofd boven water te kunnen houden.

Sluiten