Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage 2.

Proeve van een ontwerp van wet, houdende regelen voor de registratie van en premieverleening voor nieuwe rassen van landbouwgewassen.

Art. 1. De kweeker van een nieuw ras van een landbouwgewas, dat daartoe aangewezen is door den minister van landbouw, kan dit nieuwe ras bij den directeur van het Instituut voor Plantenveredeling in een daartoe aangelegd register ter inschrijving aanmelden.

Art. 2. De eischen voor deze inschrijving worden voor ieder landbouwgewas, dat daartoe aangewezen wordt, door den minister van landbouw vastgesteld; de directeur van het Instituut voor Plantenveredeling toetst het aangemelde ras aan deze eischen.

Art* 3- De aanmelding van een nieuw ras wordt door den directeur van het Instituut voor Plantenveredeling bekend gemaakt op de wijze en ter plaatse als door den minister van landbouw vastgesteld.

Art. 4. Gedurende een jaar na de aanmelding bestaat gelegenheid voor het indienen van protesten bij den directeur van het Instituut voor Plantenveredeling; dit instituut stelt een onderzoek in en geeft binnen twee jaar na de aanmelding een met redenen omkleede beslissing; Ver?j' teëen, . e beslissing is mogelijk binnen drie jaar na de aanmelding bij de in art. 6 te noemen commissie, welke binnen 6 maanden na het binnenkomen van het verzet in een met redenen omkleed besluit over het verzet beslist.

Art. 5. Voor deze procedure worden de regelen vastgesteld door den mmister van landbouw; wordt het ras geregistreerd, dan geldt de datum van aanmelding als datum van inschrijving.

Art. 6. Ter voorlichting van den minister van landbouw in alle zaken, welke deze wet betreffen en ter beslissing over eventueel verzet tegen de beslissingen van den directeur van het Instituut voor Plantenveredeling, bedoeld in art. 4, wordt een commissie ingesteld, waarvan de samenstelling door den minister wordt geregeld.

Art* Zoodra de officieele landbouwstatistiek van het departement van landbouw uitwijst, dat van een geregistreerd ras meer dan 2000 ha per jaar wordt verbouwd, wordt aan den kweeker of zijn rechthebbenden een premie van ƒ 0,25 per ha betaald. Het totaal bedrag aan premies voor een geregistreerd ras betaald is niet hooger dan ƒ 250.000. Da betaling aoudt op 30 jaar na den datum van registratie.

Art. 8. Van de belasting, geheven op de ongebouwde eigendommen wordt ƒ 0,25 per jaar per ha in een fonds gestort ter betaling van de premies, in art. 7 genoemd; zoodra dit fonds een bedrag van ƒ500.000 bereikt heeft, worden verdere stortingen beperkt tot het bedrag dat noodig is om het fonds op dit peil te houden.

Art. 9. Nieuwe rassen, door rijksinstituten of door instituten, door het rijic gesubsidieerd verkregen, kunnen voor registratie aangemeld wordenvoor deze rassen wordt geen premie betaald.

Sluiten