Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage 15.

Belgisch wetsvoorstel tot grondlegging en bescherming van den tuinbouweigendom van 23 Maart 1933.

rHAMRRF des kamer der

représentants volksvertegenwoordigers

No. 96

Session de 1932—1933 Seance Vergadering Zittingsjaar 1932—1933

du | van

23 mars 1933 , 23 Maart 1933

proposition de loi wetsvoorstel

ayant pour objet la création et la tot grondlegging en bescherming van protection de la propriété horticole. den tuinbouweigendom.

DÉVELOPPEMENTS. TOELICHTING.

Madame, Messieurs, Mevrouw, Mijne Heeren,

La propriété horticole, question d'im- De tumbouweigendom^, van gewicht voor

portance pour les horticulteurs, n'existe de tuinbouwkundigen, bestaat niet.

PaRien en effet dans 1'état actuel de In den huidigen stand onzer wetgeving,

. tóo-iqlafion oas nlus en France evenmin als in Frankrijk of in andere

au'en d autres paysf ne garantit au labo- landen, waarborgt niets den ijvengen en

rieux et oatient créateur de variétés de geduldigen schepper van nieuwe vane-

fleurs ou plantes nouvelles, le monopole teiten bloemen of planten, het monopool

depo°ur justS notre proposition de loi, Tm 'JfnsTetevoorltel te verantwoorden

'i V«" Hmi p™ ,Up^S«nrd«"'S w," 'kdenkL^«° vS,erS d«r

supérieur d'Horticulture, le 3 décembre vergadering van den Hoogen Raad voo

,Qon Tuinbouw.

Dans un remarquable rapport sur la In een mer^k^aardig vexsügw;den

propriété horticole, il est dit: qu'au cours ^^uweigendom w^

iiauuiiÉiic van

kundigen, de aandacht der afgevaardigden te vestigen op de noodzakelijkheid om in de onderscheidene Staten een wet te zien tot stand komen, tot bescherming van den schepper van nieuwe planten.

Sluiten