Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

qu'une valeur morale; ii y a dotic lieu de faire quelque chose dans le sens de la reconnaissance de la propriété horticole.

En conclusion, 1'honorable M. Pynaert propose au Conseil Supérieur de 1'Horticulture d'émettre un voeu en vue de la réalisation de cette idée.

A 1'unanimité sur la proposition du Président, le Conseil Supérieur de 1'Horticulture émet le voeu de voir le département de 1'Agriculture étudier la question de la propriété horticole et examiner la possibilité de soumettre au Parlement un projet de loi assimilant les obtentions et décou- | vertes horticoles aux inventions ïndustrielles protégées par des brevets.

De même, au Congrès international d'Agriculture de Prague en 1931, sur rapport remarquable de M. Pynaert, délégué officiel du Gouvernement beige, a 1'unanimité, 1'assemblée générale vota la nécessité de légiférer sur la protection de la propriété horticole, comprenant les brevets d'inventions horticoles et les marqués et qualifications horticoles.

A la suite de ces différentes manifestations internationales en faveur des brevets horticoles, d'accord avec la Fédération Horticole Professionnelle Internationale et la Chambre Syndicale des Horticulteurs beiges et le Conseil Supérieur d'Horticulture, nous avons 1'honneur de demander a la législature de notre pays de voter la proposition de loi instituant le brevet horticole.

de voorrang zijner aangifte heeft slechts eene moreele waarde; er dient dus iets gedaan in den zin van de erkenning van den tuinbouweigendom.

Als besluit stelt de achtbare heer Pijnaert aan den Hoogen Raad voor Tuinbouw voor, een wensch uit te brengen met het oog op de verwezenlijking van dit denkbeeld.

Op voorstel van den Voorzitter, drukt de Hooge Raad voor Tuinbouw eenparig den wensch uit dat het Departement van Landbouw de quaestie van den tuinbouweigendom instudeere en de mogelijkheid onderzoeke, bij het Parlement een wetsontwerp in te dienen, waarbij de tuinbouwverkrijgingen of ontdekkingen gelijkgesteld worden met de nijverheids-uitvindingen die beschermd worden door octrooien.

Eveneens op het Internationaal Landbouwcongres, te Praag, in 1931, ingevolge een merkwaardig verslag van den heer Pijnaert, algemeen afgevaardigde van de Belgische Regeering, bracht de algemeene vergadering eenparig een stemming uit waarbij de noodzakelijkheid erkend werd wotwvincr tot stand te brengen

1 betreffende den tuinbouweigendom, bevattende de tuinbouwkundige uitvinaingsoctrooïen en de tuinbouwkundige merken en benamingen.

Ingevolge deze onderscheidene internationale uitingen ten voordeele van het tuinbouw-octrooi, 't akkoord met de 1 „Fédération Horticole Professionnelle InterI nationale", de Syndicale Kamer der Belgische Tuinbouwkundigen en den Hoogen Raad voor Tuinbouwkunde, hebben wij 1 de eer aan de Wetgeving van ons land te vragen het wetsvoorstel tot invoering van het tuinbouw-octrooi aan te nemen.

J. Maenhaut.

Sluiten